Aistriú ó 2023 go 2024

Ioncam a tuilleadh in 2022, ach a íocadh in 2023

Maidir le híocaíochtaí íoctha ar 1 Eanáir 2019 nó dá éis, is gá iad a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim ag an tráth a dhéantar an íocaíocht. Tá sé seo i bhfeidhm, is cuma an uair a tuilleadh an t-airgead.

Sa chás go ndéantar íocaíochtaí ar 1 Eanáir 2024 nó dá éis, ba chóir na creidmheasanna cánach agus na bandaí ráta atá san áireamh ar an Fógra Párolla na gCoiminiséirí Ioncaim (FPCI) do 2024 a úsáid.

Tá feidhm aige seo, fiú má rinneadh an íocaíocht i leith obair a rinneadh in 2023. Ba chóir an íocaíocht seo a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim ar an dáta pá, nó roimhe sin. Cuirfear an íocaíocht san áireamh sa ráiteas míosúil don mhí ina ndearnadh an íocaíocht.

Ba chóir duit dul i gcomhairle le do sholáthraí bogearraí mura bhfuil tú cinnte faoin bpróiseas atá le leanúint le do phacáiste bogearraí féin.

Sampla 1

Rinne Pól ragobair i mí na Nollag 2023 agus d’íoc a fhostóir é i mí Eanáir 2024 as an ragobair sin. Toisc go bhfeidhmítear Íoc Mar a Thuillir ÍMAT ar bhonn fáltas, ní mór don fhostóir an íocaíocht seo a chur san áireamh sa tíolacadh párolla do mhí Eanáir.

Beidh na hasbhaintí seo a leanas mar chuid den tuairisceán míosúil le haghaidh mhí Eanáir 2024: 
- Cáin Ioncaim
Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC)
an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)
Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) (más infheidhmithe).

Ba chóir don fhostóir an FPCI don tréimhse sin a úsáid nuair atá na hasbhaintí á ríomh.

Íocaíochtaí iar-scoir

Chun íocaíochtaí iar-scoir a thuairisciú sa chás go scoireann an fostaí den fhostaíocht sa bhliain roimhe:

  • ba chóir iarratas nua FPCI a thíolacadh
  • ná cuir dáta tosaigh fostaíochta ar fáil
  • déan tíolacadh párolla le haghaidh na híocaíochta iar-scoir
  • cuir aitheantas na fostaíochta bunaidh isteach agus an dáta bunaidh scoir
  • cuir an dáta íocaíochta isteach (is é seo an dáta a dhéantar an íocaíocht iar-scoir).

Tabhair do d'aire

Ba chóir d'fhostóirí a dtaifid párolla a réiteach le cinntiú go scoirtear fostaí i gceart nuair a scoireann an fostaí sin d'fhostaíocht.

Ar aghaidh: Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) le haghaidh 2023 a iarraidh