Modhanna le cáin a ríomh

Bonn carnach

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Is iondúil go ríomhtar cáin fostaí ar bhonn carnach. Is éard is cáin charnach ann ná an cháin atá dlite ar ioncam iomlán fostaí ó 1 Eanáir go dtí an dáta reatha. Is é an cháin atá dlite i leith aon tréimhse phá ná an cháin charnach lúide an cháin a asbhaineadh cheana féin le linn na bliana.

Gearrtar cáin ar fhostaí ar bhonn carnach nuair a bheidh Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) carnach faighte agat ina leith. Léirítear an t-eolas bliantúil seo a leanas ar an FPCI:

Má d’oibrigh fostaí roimhe seo sa bhliain, léirítear ar an FPCI, chomh maith, an t-ioncam agus an cháin agus MSU a íocadh roimhe seo. Cuirtear na figiúirí seo san áireamh nuair atá an bonn carnach á úsáid.

Tá féilirí Cánach Ioncaim ar fáil ag Féilirí cánach ioncaim seachtainiúla agus míosúla mar thagairt duit féin.

Aisíocaíochtaí cánach

Nuair a fheidhmíonn tú cáin ar bhonn carnach, uaireanta bíonn d'fhostaithe i dteideal aisíocaíochtaí cánach a fháil. Tugtar achoimre mhionsonraithe ar seo in Ag aisíoc cánach le fostaithe.

Ar aghaidh: Bonn Sheachtain 1