Fostaíocht Éireannach atá ar siúl lasmuigh den Stát

Má oibríonn d'fhostaí duit lasmuigh d'Éirinn, socróidh an suíomh cónaitheachta atá acu an muirear do:

Fostaí neamhchónaitheach

I gcúinsí áirithe, eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim Ordú Eisiaimh Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT). Tabharfaidh an deimhniú seo údarú duit gan Cáin Ioncaim agus MSU a asbhaint ó d'fhostaí sa chás go gcomhlíontar coinníollacha áirithe.

Fostaí neamhchónaitheach a chuireann roinnt dualgas i gcrích in Éirinn agus roinnt dualgas thar lear

Ní fhéadtar Cáin Ioncaim agus MSU a asbhaint ó d'fhostaí ach amháin ar an gcuid de na dualgais a fheidhmítear in Éirinn. Mar sin féin, ní mór duit réamhúdarú i scríbhinn a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim trí M'Fhiosruithe.

Ba chóir duit Cáin Ioncaim agus MSU a asbhaint ó ioncam iomlán d'fhostaí mura bhfaigheann tú réamhúdarú ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Fostaí cónaitheach a chomhlíonann roinnt dualgas in Éirinn agus roinnt dualgas thar lear

Ba chóir duit Cáin Ioncaim agus MSU a asbhaint ó ioncam iomlán d'fhostaí. Féadfaidh sé go mbeidh d'fhostaí faoi dhliteanas cáin a íoc ar a n-ioncam fostaíochta thar lear freisin. D'fhéadfadh sé tarlú go n-íocfadh siad cáin ar an ioncam céanna faoi dhó, agus ag an am céanna. Sa chás sin, féadfaidh sé go mbeidh siad in ann creidmheas a éileamh le linn na bliana cánach don cháin eachtrach asbhainte, neamh-in-aisíoctha.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil faoin gcreidmheas seo a éileamh ar an bhfoirm um Asbhaint Dhúbailte 1.

Asbhaint ó Thuilleamh Eachtrach (ATE)

Féadfaidh sé go bhfuil d'fhostaí i dteideal ATE a éileamh má chaitheann siad tréimhse ama ag obair thar lear.

Stiúrthóirí

stiúrthóirí cuideachtaí Éireannacha inmhuirir i leith Cáin Ioncaim agus MSU in Éirinn beag beann ar an suíomh cónaithe atá acu nó cá háit a fheidhmítear dualgais an stiúrthóra. Mar sin féin, tá féidearthacht ann go bhfhéadfaí é seo a choigeartú má tá comhaontú um chánachas dúbailte i bhfeidhm idir Éirinn agus tír eile.

Ranníocaíochtaí Árachais Sóisialaigh Phá-Choibhneasa (ÁSPC)

Féadfaidh ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith dlite nó gan a bheith dlite nuair a chuirtear fostaíocht nó stiúrthóireacht Éireannach i gcrích taobh amuigh den Stát. Tá tuilleadh eolais le fáil ar www.gov.ie