Faoisimh Cánach Gnóthachan Caipitiúil (CGC)

Aistriú suímh ó thuismitheoir chuig leanbh

Ní bheidh ort CGC a íoc má aistríonn tú talamh chuig leanbh chun teach a thógáil air. Ní mór an mhaoin a bheith ar an aon áit chónaithe atá ag do leanbh. Folaíonn aistriú, aistriú comhroinnte agat féin, agus ag do chéile nó páirtnéir sibhialta, chuig do leanbh.

Cuimsíonn an téarma 'leanbh' an méid seo:

  • do mhac nó d’iníon
  • do leasleanaí
  • leanaí do pháirtnéara shibhialta
  • leanaí altrama, ar thug tú aire dóibh ar do chostas féin ar feadh cúig bliana ar a laghad sular shroich siad 18 mbliana d’aois. (Ní mór fianaise ó bhreis agus finné amháin a bheith agat mar thaca leis seo.)

Cén chaoi a gcáilítear don fhaoiseamh?

Chun cáiliú don fhaoiseamh, ní mór don talamh:

  • a bheith ar aon acra nó níos lú
  • a bheith ar luach €500,000 nó níos lú.

Cén chaoi a gcuirtear isteach ar an bhfaoiseamh?

Cuir sonraí an ghnóthachan agus an fhaoisimh san áireamh nuair a thíolacann tú do tuairisceán CGC.

Aisghlámadh

Féadfaidh sé go mbeadh dualgas ar do leanbh CGC a íoc ar dhiúscairt na talún uaitse in dhá chás shonracha. Tarlaíonn na cásanna seo nuair a dhiúscraíonn do leanbh an talamh agus:

  • nár thóg siad teach ar an talamh sin
  • nár chónaí siad sa teach a thóg siad mar an t-aon phríomháit chónaithe a bhí acu ar feadh trí bliana ar a laghad.

Ní fhéadtar leas a bhaint as an aisghlámadh seo má dhiúscraíonn do leanbh an talamh dá chéile nó dá pháirtnéir sibhialta.