Faoisimh Cánach Gnóthachan Caipitiúil (CGC)

Faoiseamh i leith Athstruchtúrú Feirme

Féadtar faoiseamh a éileamh ó CGC má dhéanann tú talamh feirme a dhiúscairt chun críocha feirme a athstruchtúrú.

An fheidhm atá le hathstruchtúrú feirme ná chun d’fheirm a dhéanamh níos éifeachtaí (oibríocht agus inmharthanacht na feirme a fheabhsú). Féadtar é seo a dhéanamh trí phíosa talún a dhíol, a cheannach nó a mhalartú chun iad a thabhairt níos giorra dá chéile. Is éard is píosa talún ann ná páirc talmhaíochta nó grúpa páirceanna a úsáidtear chun críocha feirmeoireachta.

Foráiltear san fhaoiseamh:

  • d’fhaoiseamh iomlán ó CGC nuair atá an praghas ceannaigh níos mó ná an praghas díola
  • d’fhaoiseamh páirteach ar CGC nuair atá an praghas ceannaigh níos lú ná an praghas díola. (Is i gcomhréir le suim fháltais an díola a athinfheistítear d’fhonn an píosa eile talún a fháil a thugtar an faoiseamh.) 

Féadfaidh sé go bhfuil tú incháilithe le haghaidh faoiseamh i leith dleacht stampa ar an bpíosa nua talún a cheannach.

Cén chaoi a gcáilítear don fhaoiseamh?

Ní mór don chéad díol nó don chéad cheannach tarlú idir 1 Eanáir 2013 agus 31 Nollaig 2022. Ní mór don chéad díol nó don chéad cheannach eile tarlú taobh istigh de 24 mí ón gcéad díol nó ón gcéad cheannach.

Féadfaidh sé go mbeidh tú in ann faoiseamh a éileamh sa chás go malartaíonn tú talamh le duine eile.

Tabhair do d'aire

Ní mór go dtiocfaidh laghdú ar an achar idir na píosaí talún mar thoradh ar an díolachíán, an ceannachán nó an malartú.

Folaíonn sé seo talamh a léasadh ar feadh dhá bhliain ar a laghad agus cúig bliaina fágtha ar a laghad.

Ní mór Farm Restructuring Certificate arna eisiúint ag Teagasc a bheith agat. Ní mór go sonrófaí sa deimhniú gur chun críocha athstruchtúraithe feirme a rinne tú an t-idirbheart.Is é an tráth ag a dtugtar an faoiseamh ná:

  • nuair a dhíoltar an talamh, sa chás go dtarlaíonn an ceannach roimh an díol
  • nuair a dhéantar an malartú, sa chás go malartaítear an talamh i gcomhthráth. 

An chaoi leis an bhfaoiseamh a éileamh

Ní mór Farm Restructuring Relief Claim Form a chomhlánú. An faoiseamh a chur san áireamh agus do CGC á ríomh agus do thuairisceán á thíolacadh agat.

Aisíocaíocht CGC

Féadfaidh sé gur dhíol tú píosa talún agus gur íoc tú CGC ina leith sular cheannaigh tú píosa nua talún. Féadtar aisíocaíocht a éileamh nuair a tharlaíonn ceannach an phíosa nua talún.

Aisghlámadh

Féadfaidh sé gur dhiúscair tú talamh a cheannaigh nó a mhalartaigh tú taobh istigh de chúig bliana ó dháta an cheannaigh nó an mhalartaithe. Más amhlaidh seo, beidh aisghlámadh i gceist ar an bhFaoiseamh i leith Athstruchtúrú Feirme.

Ní bhaineann sé seo le hábhar sa chás gur dhíol tú an talamh faoi ordú ceannaigh éigeantaigh.

Ar aghaidh: Faoiseamh Athbhreithnithe d'Fhiontraithe