Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) ar dhíol, ar bhronntanas, nó ar mhalartú sócmhainne

Cén uair agus cén chaoi a n-íoctar agus a dtíolactar CGC?

Tá na dátaí a íoctar agus a thíolactar CGC bunaithe ar an dáta a dhíol tú, a bhronn tú nó a d’aistrigh tú sócmhainn.

Tá d’íocaíocht CGC dlite sula dtíolacann tú do thuairisceán. Mar shampla, má dhéanann tú sócmhainn a dhiúscairt idir 1 Eanáir agus 30 Samhain, tá an íocaíocht dlite faoi 15 Nollaig. Beidh do thuairisceán dlite faoi 31 Deireadh Fómhair den bhliain seo chugainn.

Tabhair do d’aire

Gearrfar muirear úis ar aon íocaíocht déanach. Gearrfar muirear pionóis ar thuairisceán déanach.

Cén uair le do CGC a íoc

I gcás diúscairtí déanta idir:

 • 1 Eanáir agus 30 Samhain (an tréimhse thosaigh), ní mór duit CGC a íoc faoin 15 Nollaig den bhliain chéanna.
 • 1 Nollaig agus 31 Nollaig (an tréimhse níos déanaí) ní mór duit CGC a íoc faoin 31 Eanáir den bhliain dár gcionn.

Le haghaidh diúscairtí déanta faoi chonradh scríofa, de ghnáth is ionann am na diúscartha agus dáta an chonartha.

Cén chaoi le CGC a íoc

Más rud é:

Clárú le haghaidh CGC

Má tá uimhir cláraithe cánach agat, seol iarratas chun clárú le haghaidh CGC trí M’Fhiosruithe chuig d’oifig réigiúnach clárúcháin.

Más rud é nach raibh tú cláraithe chun cánach riamh cheana, is gá duit cibé foirm a fheileann duit thíos a chomhlánú:

Foirm TR1 más duine aonair thú

Foirm TR2 i gcás cuideachta

Foirm TR1 (FT) más duine aonair neamhchónaitheach thú

Foirm TR2 (FT) i gcás cuideachta neamhchónaitheach.

Cén uair le do thuairisceán CGC a thíolacadh

Ní mór do thuairisceán a thíolacadh roimh 31 Deireadh Fómhair sa bhliain i ndiaidh dháta na diúscartha. Ní mór é seo a dhéanamh fiú mura bhfuil cáin dhlite mar gheall ar fhaoisimh nó caillteanais incheadaithe.

Cén chaoi le do thuairisceán CGC a thíolacadh

Tá roinnt tuairisceáin CGC éagsúil ann:

 • Foirm CG1 – mura dtíolacann tú tuairisceáin chánach bhliantúla go hiondúil nó mura n-úsáideann tú an Fhoirm 12 ar líne
 • Foirm 12 (leagan páipéir) – más cáiníocóir Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) thú nach mór duit tuairisceán cánach a thíolacadh
 • Foirm 11 – má tá tú féinfhostaithe (nó má tá ioncam agat nach ngearrtar cáin air faoin gcóras ÍMAT)
 • Foirm 1 – más iontaobhas nó eastát thú
 • Foirm CT1 – i gcás cuideachta.

Bain úsáid as ROS chun do Thuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11), d'Fhoirm 1 nó d’Fhoirm CT1 a thíolacadh. Féadtar an Fhoirm CG1 nó an Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 12) a sheoladh chuig d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Eolas le cur san áireamh ar do thuairisceán CGC

Nuair atá do thuairisceán CGC á chomhlánú agat, is gá an méid seo a leanas a chur san áireamh:

 • cur síos ar an tsócmhainn nó na sócmhainní a rinne tú a dhiúscairt
 • an tsuim a fuarthas ar an tsócmhainn nó na sócmhainní
 • aon fhaoisimh a d’éiligh tú
 • aon chaillteanais neamhúsáidte ó bhliain roimhe atá le fhritháireamh
 • an gnóthachan inmhuirir (nó caillteanas)
 • do ghnóthachan incháinithe agus ráta CGC. 
 • an tsuim CGC a íoctar (a íoctar leis an Ard-Bhailitheoir roimh an tuairisceán).

Ar aghaidh: Cén chaoi le CGC a ríomh