Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) ar dhíol, ar bhronntanas, nó ar mhalartú sócmhainne

Má rinne tú caillteanas

Féadfaidh sé go mbeidh caillteanas i gceist nuair a dhéantar sócmhainn a dhiúscairt. Tugtar ‘caillteanas incheadaithe’ air seo dá mbeadh an gnóthachan ar an idirbheart céanna inmhuirir. Féadtar caillteanas incheadaithe a asbhaint ó aon ghnóthachain inmhuirir a dhéanann tú sa bhliain chéanna chánach. Féadfaidh caillteanais ar mhaoin eachtrach a dhiúscairt a bheith san áireamh.

Ní fhéadtar caillteanas ar dhiúscairt na talún forbraíochta a fhritháireamh ach in aghaidh gnóthachan ar dhiúscairt na talún forbraíochta.

Tabhair do d’aire

Féadfaidh sé nach mbeadh aon gnóthachain inmhuirir agat sa bhliain chéanna chánach a bhfuil caillteanas agat. Sa chás seo, ní gá an caillteanas a chur san áireamh sa tuairisceán don bhliain chánach sin.

Caillteanais incheadaithe a sháraíonn an gnóthachan inmhuirir

Féadfaidh sé go mbeidh caillteanais agat nach bhféadtar a úsáid toisc:

  • go bhfuil siad níos mó ná gnóthachain a rinne tú sa bhliain chéanna chánach
  • nach ndearna tú aon ghnóthachain sa bhliain chéanna chánach.

Caillteanais chaipitiúla a thabhairt ar aghaidh

Beidh tú in ann na caillteanais a thabhairt ar aghaidh. Ciallaíonn sé seo go mbeidh tú in ann iad a úsáid in aghaidh gnóthachan caipitiúil a dhéanann tú i mblianta níos déanaí. Is gá an caillteanas a tugadh ar aghaidh a chur san áireamh i do ríomh CGC don bhliain níos déanaí. Féadtar freisin an caillteanas a tugadh ar aghaidh a chur sa tuairisceán CGC don bhliain níos déanaí.

Caillteanais chaipitiúla a aistriú chuig do chéile nó páirtnéir sibhialta

Féadtar an t-iarmhéid a úsáid in aghaidh gnóthachain do chéile nó pháirtnéara shibhialta.

Féadfaidh tú, agus do chéile nó páirtnéir sibhialta iarratas a dhéanamh nach mbeadh sé seo i gceist. Ní mór an t-iarratas seo a dhéanamh ar an 1 Aibreán nó dá éis sa bhliain ina dhiaidh. Seol an t-iarratas:

Forálacha speisialta do chaillteanais chaipitiúla tar éis bháis

Ní fhéadtar caillteanais a fhritháireamh in aghaidh gnóthachain na mblianta roimhe seachas nuair a dhéantar na caillteanais sin i mbliain an bháis.

I mbliain a fhaigheann duine bás, féadfaidh sé nach bhféadtar caillteanais a rinne siad a chur in aghaidh gnóthachain a dhéantar sa bhliain chéanna. Féadtar na caillteanais seo a asbhaint ó ghnóthachain na dtrí bliana roimhe.

Ar aghaidh: Scaireanna a dhíol nó a dhiúscairt