Custaiméirí ÍMAT – Próiseas deireadh bliana

Céard atá le déanamh i gcás gearríocaíochta

Féadfaidh sé go léirítear ar do Réamhráiteas Deireadh Bliana go bhfuil gearríocaíocht Cánach Ioncaim nó Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) agat.

Cúiseanna le gearríocaíocht

Tá roinnt cúiseanna ann a d’fhéadfadh sé seo tarlúint. Folaíonn siad seo:

 • Féadfaidh sé nár úsáid d’fhostóir nó do sholáthraí pinsin an Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) is suas chun dáta. Féadfaidh sé a bheith ina thoradh air seo gur feidhmíodh creidmheasanna cánach nó scoithphointe ráta chaighdeánaigh mícheart ar d’ioncam.
 • Laghdú nó baint creidmheasa cánach agus an cháin bhreise dhlite gan a bheith bailithe ina hiomláine le linn na bliana cánach.
 • Athrú ar mhinicíocht do phá. Mar shampla, athrú ó phá seachtainiúil go pá coicísiúil.
 • Athrú ar d’fhostaíocht le linn na bliana agus é de thoradh air go bhfuair tú níos mó ná 52 seachtain de chreidmheasanna cánach nó banda ráta in aghaidh d’ioncaim.
 • Níor cuireadh na Coimisinéirí Ioncaim ar an eolas faoi bhás céile nó páirtnéara, faoi idirscaradh nó faoi cholscaradh. Chiallódh sé seo gur teastaíodh do chreidmheasanna cánach nó banda ráta a choigeartú.
 • Má bhí tú ag fáil tacaíochtaí fóirdheontais pá paindéime amhail an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá (SFSP) nó an Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime (IDP) nár gearradh cáim iomlán orthu le linn na bliana.
 • Murar gearradh cáin ina hiomláine ar d’íocaíochtaí Sochair Breoiteachta le linn na bliana cánach.
 • Íocaíochtaí Pinsin nó Leasa Shóisialaigh a bheith á bhfáil ón An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) :
  • Gan cuntas a bheith tugtha i leith ioncam ón RCS le linn na bliana cánach;
  • Sa chás go raibh méadú in íocaíochtaí ón RCS agus nár gearradh cáin iomlán orthu le linn na bliana cánach.

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa rannán ar Chánachas ar íocaíochtaí ón RCS.

Céard is gá a dhéanamh

Má tá gearríocaíocht agat, féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal creidmheasanna breise cánach agus faoisimh amhail costais sláinte.

Is gá dhuit do thuairisceán cánach Ioncaim i leith 2020 a chomhlánú ar líne ar moChúrsaí chun an méid seo a dhéanamh:

 • éileamh a dhéanamh i leith creidmheasanna nó faoisimh bhreise
 • ioncam breise a dhearbhú.

Féadfaidh sé go mbeidh tionchar ag an bhfaisnéis bhreise a chuireann tú ar fáil ar do shuíomh deiridh cánach ioncaim nó MSU.

An chaoi le gearríocaíochtaí a shocrú

Féadtar socrú a dhéanamh chun íocaíocht a dhéanamh chun aon ghearríocaíocht a réiteach trí moChúrsaí. Mura bhfuil tú in ann an tsuim amuigh a íoc, déanfaidh córais na gCoimisinéirí Ioncaim gearríocaíochtaí a bhailiú go huathoibríoch. Déantar é seo saor ó ús trí do chreidmheasanna cánach amach anseo a laghdú thar roinnt blianta.

Baileofar aon ghearríocaíochtaí a thagann aníos le haghaidh 2020 thar cheithre bliana, ag tosú i mí Eanáir 2022.

Pointe rochtana singil is ea moChúrsaí le haghaidh seirbhísí slán ar líne do cháiníocóirí ÍMAT. Is é seo an bealach is tapúla agus is éasca le do chúrsaí cánach a bhainistiú.