Cáin Iarchoimeádta Díbhinne (CID)

Díolúintí le haghaidh cónaitheoirí

Tá Éireannaigh chónaitheacha cháilitheacha, ar a dtugtar daoine eisiata, i dteideal díolúine ón CID a fháil. Más duine eisiata thú, ní mór duit an díolúine a éileamh.

Is daoine eisiata iad: 

 • cuideachtaí
 • scéimeanna pinsin
 • iontaobhais scairúinéireachta d’fhostaithe cháilitheacha (ESOT)
 • gnóthais chomhinfheistíochta (CIU)
 • carthanais
 • comhlachtaí a bhunaítear d’fhonn cluichí nó spóirt lúthchleasa nó amaitéaracha a chur chun cinn, agus chun na críche sin amháin
 • bróicéirí ceaptha i dtaca le cuntais speisialta infheistíochta punainne (SPIA)
 • bainisteoirí ciste cáilitheacha i dtaca le cistí scoir formheasta (ARF) nó cistí scoir íosta formheasta (AMRF)
 • iontaobhais aonaid éireannacha dhíolmhaithe
 • riarthóirí Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta (PRSA)
 • daoine aonair atá ar éagumas buan agus atá díolmhaithe ó cháin ioncaim ar:
  • íocaíochtaí a fhaightear ó iontaobhais cháilitheacha, as ioncam a eascraíonn ó na híocaíochtaí seo a infheistiú
  • ioncam ó infheistíocht ó chúiteamh as éilimh gortaithe pearsanta. (Is amhlaidh atá an cás, bíodh sé go ndearna na cúirteanna an cúiteamh, nó trí shocraíochtaí amach as an gcúirt.)
 • iontaobhaithe ciste iontaobhais:
  • bailithe ag síntiúis phoiblí
  • do dhaoine aonair atá ar éagumas buan agus nach bhfuil in ann aire a thabhairt dóibh féin
  • sa chás go bhfuil an t-iontaobhas díolmhaithe ó Cháin Ioncaim ar ioncam ó chistí iontaobhais a infheistiú.
 • Íospartaigh tailídimíde atá díolmhaithe ó cháin ioncaim ar ioncam ó íocaíochtaí cúitimh a infheistiú, ar íocaíochtaí iad ón:
  • Aire Sláinte agus Leanaí
  • Thalidomide Victims Foundation
 • soláthraí Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) atá ag fáil an dáilte iomchuí mar ioncam a eascraíonn i ndáil le sócmhainní TPPU.

Cén chaoi le díolúine a éileamh

Ní mór do dhaoine eisiata ceann amháin de na foirmeacha dearbhaithe seo a leanas a chomhlánú:

Beidh an díolúine bailí go dtí go mbeidh deireadh le thú a bheith i do dhuine eisiata chun críocha an CID.

Féadtar an fhoirm dhearbhaithe a thabhairt:

 • don chuideachta atá ag déanamh an dáilte
 • chuig d’idirghabhálaí cáilitheach (QI)
 • gníomhaire iarchoimeádta údaraithe (AWA).

Ar aghaidh: Aisíocaíochtaí le haghaidh cónaitheoirí