Cáin Iarchoimeádta ar Dhíbhinní (CID)

Cé ba chóir CID a iarchoimeád?

Déantar CID a asbhaint ó gach dáileadh cuí. Folaíonn dáiltí cuí gach íocaíocht ar gnách caitheamh leo mar dháileadh d’fhonn Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide (CC), is é sin:

 • gnáthdhíbhinní airgid agus díbhinní neamhairgid
 • costais arna dtabhú ag dlúthchuideachtaí chun sochair nó áiseanna a sholáthar do rannpháirtí sa chuideachta
 • farasbarr úis íoctha ag dlúthchuideachtaí le stiúrthóirí
 • scruithdhíbhinní cuideachtaí luaite. Scairchaipiteal breise cuideachta luaite is ea iad seo a thógtar in áit dáileadh airgid.
 • scruithdhíbhinní cuideachtaí neamhluaite.

Cén uair nár chóir CID a asbhaint

Níor chóir CID a asbhaint:

 • ó dhíbhinní a íoctar le hairí rialtais, ina gcáil mar airí
 • ó dhíbhinní a íoctar le Coimisiún an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean
 • ó dháiltí a dhéanann fochuideachta cónaitheach in Éirinn lena máthairchuideachta Aontais Eorpaigh (AE), áit nach gceadaítear faoin reachtaíocht AE cáin a iarchoimeád
 • ó dhíbhinní a íoctar le scairshealbhóir a roghnaíonn faoi chomhshocraíocht stoc stápáilte an díbhinn a fháil ó chuideachta neamhchónaitheach bhainteach
 • ó dhíbhinní a dhéantar ó bhrabúis dhíolmhaithe sheilbh ar thalamh coille
 • ó dháiltí a dhéantar ó ioncam áirithe dhíolmhaithe ó oibríochtaí mianadóireachta
 • ó dháiltí a dhéantar ó chuideachta cónaitheach in Éirinn chuig cuideachta eile atá cónaitheach in Éirinn ar fochuideachta 51% dó é.

Níor chóir do chuideachtaí CID a asbhaint ó dháileadh má tá foirm dearbhaithe bailí um dhíolúine CID acu le haghaidh:

Ar aghaidh: Íocaíocht agus tuairisceán a thíolacadh