Cáin ar shochar comhchineáil

Cáin a ghearradh ar shochair

Chun críocha cánach, ba chóir caitheamh le luach sochair mar phá. Cuirtear é seo le pá an fhostaí sa tréimhse phá inar tugadh an sochar.

Ba chóir an pá barúlach a thuairisciú ar cheann de na dátaí seo:

  • an dáta a rinneadh an íocaíocht bharúlach
  • an ceann is túisce den chéad lá pá eile, nó an 31 Nollaig an bhliain sin.

Ríomhtar Cáin Ioncaim, Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta (ÁSPC) agus Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) ar iomlán an phá agus luach an tsochair in éineacht. Ní mór iad seo uile a asbhaint ó phá an fhostaí. Tá ÁSPC Fostóra dlite chomh maith ar iomlán an phá agus luach an tsochair in éineacht.

Ní gá luach sochair a léiriú ar dhuillíní pá fostaithe. Ní mór, áfach, luach sochair agus luach saothair scairbhunaithe a thuairisciú ar do thíolacadh párolla chuig na Coimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Pá neamhleor chun cáin a asbhaint