Cáin ar shochar comhchineáil

Cáin fostaí á híoc ag fostóir

Más mian leat íoc as an gcáin atá dlite ar shochair d'fhostaí, ní mór duit é sin a shocrú leis na Coimisinéirí Ioncaim. Tá socruithe speisialta againn le haghaidh mionsochar a íoctar ó am go ham nó go neamhrialta.

Ní chuirtear socruithe speisialta i bhfeidhm ar:

Cáin á ríomh (ollardú)

Más mian leat go bhfaighidh fostaí luach iomlán an tsochair gan a bheith orthu cáin a íoc, ní mór duit suim an tsochair atá curtha isteach sa phárolla a mhéadú. Ligeann an sochar méadaithe seo duit ráta cánach an fhostaí a asbhaint, agus luach bunaidh an tsochair a thabhairt dóibh.

Má íocann tú cáin d'fhostaí ar shochar, ní chuirfear é sin san áireamh mar ioncam. Ní fhéadann an fostaí creidmheas a éileamh i leith cáin atá íoctha agatsa. Ní fhéadann an fostaí ach an oiread an tÁrachas Sóisialach Pá-Choibhneasta (ÁSPC) a d’íoc tusa a chur i leith a dtaifid féin.

Tugtar suim ollardaithe ar an sochar méadaithe. Taispeántar thíos cén chaoi leis an tsuim seo a ríomh.  

Cáin ar shochair rialta a chumhdach

Féadtar íoc as an gcáin atá dlite ar shochair rialta fostaithe. Ní chuirtear mórshochair amhail carranna san áireamh anseo. Ní mór suim ollardaithe an tsochair agus na cánacha a d'íoc tú a bheith curtha san áireamh i bpárolla an fhostaí. Gheobhaidh d’fhostaí creidmheas don ÍMAT agus an MSU a íocadh, mar aon le taifead ÁSPC do na ranníocaíochtaí a rinneadh.