Cáin ar shochar comhchineáil

Pá neamhleor chun cáin a asbhaint

Féadfaidh sé go bhfuil an cháin atá dlite ar shochar níos mó na pá d’fhostaí. Féadfaidh sé, chomh maith, nach bhfuil tú in ann an tsuim iomlán chánach a asbhaint in aon tréimhse phá amháin.

Sa chás seo, ní mór an cháin iomlán atá in-asbhainte don tréimhse seo a íoc leis an Ard Bhailitheoir. Léireofar an tsuim seo i do ráiteas míosúil.

Ba chóir socruithe a dhéanamh le go n-aisíocfaidh d’fhostaí an difríocht leat.

Ní íocann an fostaí an cháin ar ais

Mura n-aisíocann d’fhostaí an cháin leat, ba chóir caitheamh leis an tsuim amuigh mar shochar. Ní mór duit Cáin Ioncaim, Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a íoc i leith an tsochair seo.

Ní mór caitheamh leis an sochar seo amhail gur chuir tú ar fáil é ar 28 Feabhra den bhliain ina dhiaidh. Ba chóir cáin a ghearradh air ag ráta cánach an fhostaí.

Má aisíocann d’fhostaí an cháin leat ina hiomláine roimh 28 Feabhra den bhliain ina dhiaidh, ní theastóidh aon íocaíocht bhreise.

Má stopann an fostaí de bheith ag obair leat faoi 28 Feabhra, ní mór an t-iarmhéid cánach amuigh a dhearbhú ar Fhoirm P11D.

Ar aghaidh: Cáin a roinnt thar an mbliain