Íocaíocht a iarchur

Tairseacha ioncaim

Leis an gcatagóir iarchurtha seo, tá an rogha ann le haghaidh iarchur iomlán nó iarchur i bpáirt (50%) de dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ). Tá an rogha seo faoi réir tairseacha áirithe ioncaim. Ní mór an mhaoin a bheith ar an aon áit chónaithe atá ag an duine dliteanach nó gurb é príomháit chónaithe an duine dliteanaigh é. Níl iarchur tairsí ioncaim ar fáil le haghaidh tiarnaí talún ná le haghaidh na dara maoine.

Cén chaoi a bhfaighim amach an bhfuil mé incháilithe le cur isteach air?

Céim a haon:

Déan d’ioncam don bhliain chuí a mheas

Ní mór duit meastachán a dhéanamh ar d’ioncam ó gach foinse le haghaidh bliain iomlán. Is don bhliain ina dtiteann an dáta dlite atá an meastachán seo. Ní mór nach bhfuil an meastachán seo bunaithe ar ioncam sa bhliain ina bhfuil an CMÁ iníoctha, ach don bhliain roimhe.

Sampla

Is duine singil í Máire a bhfuil maoin amháin aici agus tá an mhaoin á háitiú aici mar phríomháit chónaithe s’aici. Is mian le Máire éileamh a dhéanamh ar iarchur a híocaíochta CMÁ do 2021. Is é Dé Domhnaigh 1 Samhain 2020 an dáta dlite le haghaidh 2021. Ní mór do Mháire meastachán a dhéanamh ar fhoinsí uile a hioncaim suas le Déardaoin 31 Nollaig 2020.

Ríomhtar ioncam comhlán mar gach ioncam sula ndéantar aon asbhaintí, liúntais nó faoisimh a fheidhmiú. Áirítear ann an t-ioncam nach bhfuil faoi réir Cáin Ioncaim. Áirítear sa ríomh an t-ioncam a fhaightear ón Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS). Ní fholaíonn an ríomh Sochar Linbh.

Céim a dó:

Cinntigh an bhfuil ceann amháin de na tairseacha á chomhlíonadh agat chun iarchur iomlán nó iarchur i bpáirt araon a éileamh.

Tairseacha chun iarchur iomlán nó iarchur i bpáirt a éileamh
Duine dliteanach (úinéirí-áititheoirí amháin)Chun bheith incháilithe le haghaidh iarchur iomlán, ní mór nach mó an t-ioncam comhlán náChun bheith incháilithe le haghaidh iarchur iomlán, ní mór nach mó an t-ioncam comhlán ná
Duine singil nó baintreach, gan mhorgáiste €15,000 €25,000
Lánúin, gan mhorgáiste €25,000 €35,000
Duine singil nó baintreach, le morgáiste €15,000 + 80% d’íocaíochtaí comhlán úis ar mhorgáiste €25,000 + 80% d’íocaíochtaí comhlán úis ar mhorgáiste
Lánúin, le morgáiste €25,000 + 80% d’íocaíochtaí comhlán úis ar mhorgáiste €35,000 + 80% d’íocaíochtaí comhlán úis ar mhorgáiste

Nótaí

Lánúin is ea lánúin pósta, páirtnéirí sibhialta agus roinnt comháitritheoirí.

Tagraíonn íocaíochtaí úis ar mhorgáiste d’ús measta a íocfaidh tú sa bhliain chuí.

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa doiciméad Treoirlínte maidir le híocaíocht CMÁ a iarchur.

Céim a trí:

Déan iarratas ar líne

Chun iarchur a éileamh, féadtar logáil isteach ar do thaifead CMÁ ar líne. Ní mór duit do thuairisceán CMÁ a thíolacadh roimh éileamh a dhéanamh ar aon iarchur iomlán nó iarchur i bpáirt. Má tá iarchur i bpáirt 50% á éileamh agat, ní mór duit modh bailí íocaíochta a roghnú chun an t-iarmhéid ar líne a íoc.

De rogha air sin, má fhaigheann tú litir agus Foirm LPT 1A ó na Coimisinéirí Ioncaim, féadtar é seo a chomhlánú agus a thíolacadh don Bhrainse CMÁ nó féadtar teagmháil a dhéanamh leis an mBrainse. 

Ar aghaidh: Ionadaí pearsanta duine dhliteanaigh bhásaithe