Íocaíochtaí Cánach Maoine Áitiúla a iarchur

Tairseacha ioncaim

Leis an gcatagóir iarchurtha seo, tá an rogha ann le haghaidh iarchur iomlán nó iarchur i bpáirt (50%) de dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ). Tá an rogha seo faoi réir tairseacha áirithe ioncaim. Ba chóir don mhaoin a bheith ar an aon áit chónaithe atá agat nó gurb é do phríomháit chónaithe é. Níl iarchur tairsí ioncaim ar fáil le haghaidh tiarnaí talún ná le haghaidh na dara maoine.

Má cháilíonn tú d’iarchur iomlán, féadfaidh tú sa chás sin 100% den dliteanas a iarchur.

Má cháilíonn tú d’iarchur páirteach, féadtar sa chás sin 50% den dliteanas a iarchur. Ba chóir duit modh íocaíochta a roghnú chun an t-iarmhéid 50% den dliteanas a íoc.

Is ar bhonn féinmheasúnaithe a dhéantar éileamh ar iarchur faoi ‘thairseach ioncaim’. Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim éilimh a roghnú chun críocha seiceálacha fíorúcháin, áfach.

Fanfaidh na hiarchuir tairseacha ioncaim éilithe de bheith i bhfeidhm don tréimhse luachála 2022 go dtí 2025, ach amháin má dhíoltar nó má aistrítear an mhaoin le linn na tréimhse seo.  Iarrtar ort, áfach, na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas más rud é:

  • go bhfuil athrú tagtha ar do chúinsí
  • agus
  • nach gcomhlíonann tú an critéar do gach catagóir iarchuir atá éilithe agat a thuilleadh.

An chaoi le do cháilitheacht a sheiceáil

Céim a haon:

D’ioncam don bhliain chuí a mheas

Ba chóir duit meastachán a dhéanamh ar d’ioncam ó gach foinse le haghaidh bliain iomlán. Tá an meastachán seo don bhliain ina dtiteann an dáta dlite, is é sin an 1 Samhain i ngach bliain. Ba chóir go mbeadh an meastachán bunaithe ar d’ioncam sa bhliain sula mbeidh an CMÁ iníoctha. 

Mar shampla, is é an dáta dliteanais do CMÁ na bliana 2022 ná an 01 Samhain 2021, dá bhrí sin ba chóir go mbainfidh an ioncam measta leis an 01 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2021. 

Céim a dó:

Cinntigh an bhfuil ceann amháin de na tairseacha á chomhlíonadh agat chun iarchur iomlán nó iarchur i bpáirt araon a éileamh.

Ríomhtar ioncam comhlán mar gach ioncam sula ndéantar aon asbhaintí, liúntais nó faoisimh a fheidhmiú. Áirítear ann an t-ioncam nach bhfuil faoi réir Cáin Ioncaim. Áirítear sa ríomh an t-ioncam a fhaightear ón Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS). Ní fholaíonn an ríomh Sochar Linbh.

Má tá tú féinfhostaithe, is éard é ‘d’ioncam comhlan’ ná d’ioncam incháinithe.

Tairseacha chun iarchur iomlán nó iarchur i bpáirt a éileamh
Duine dliteanach (úinéirí-áititheoirí amháin)Chun bheith incháilithe le haghaidh iarchur iomlán, ní mór nach mó an t-ioncam comhlán náChun bheith incháilithe le haghaidh iarchur iomlán, ní mór nach mó an t-ioncam comhlán ná
Duine singil nó baintreach, gan mhorgáiste €18,000 €30,000
Lánúin, gan mhorgáiste €30,000 €42,000

Tabhair do d'aire:

Lánúin is ea lánúin pósta, páirtnéirí sibhialta agus roinnt comháitritheoirí.

Méadaítear na tairseacha thuas faoi 80% d’íocaíochtaí comhlán úis ar mhorgáiste do mhorgáistí a tógadh amach roimh 1 Samhain 2020. Le haghaidh tuilleadh eolas, féach Tairseach Ioncaim arna Choigeartú ag Morgáiste.

Céim a trí:

Iarratas a dhéanamh ar an Iarchur

Tá an rogha ann iarratas a dhéanamh ar Iarchar Ioncaim ar an Tuairisceán CMÁ

Má tá to Thuairisceán CMÁ tíolactha agat cheana féin, ach gur mian leat anois iarratas a dhéanamh ar iarchur, ba chóir duit d’iarratas a thíolacadh trí M’Fhiosruithe nó tríd an bPost chuig:

SAORPHOST
Brainse CMÁ
BOSCA OP 1
Luimneach

Ar aghaidh: Tairseach ioncaim arna choigeartú ag morgáiste