Íocaíochtaí Cánach Maoine Áitiúla a iarchur

Léargas ginearálta

Féadfaidh tú íocaíocht do Chánach Maoine Áitiúil (CMÁ) a iarchur má chomhlíonann tú coinníollacha sonraithe áirithe. Féadfaidh duine cáilitheach rogha a dhéanamh idir:

  • íocaíocht CMÁ a iarchur go hiomlán
  • íocaíocht CMÁ a iarchur i bpáirt, le 50% íoctha agus 50% iarchurtha.

Má tá tú den tuairim go bhfuil tú incháilithe d’iarchur ach nach bhfuil do Thuairisceán CMÁ tíolactha agat go dtí seo, ba chóir duit é a dhéanamh láithreach.

Ní díolúine é iarchur. Tá íocaíocht an CMÁ á iarchur agat. Éiríonn an CMÁ iarchurtha de bheith iníoctha ar ball. Fanann an CMÁ iarchurtha mar mhuirear ar an maoin go dtí go n-íoctar í.

Tabhófar ús ar an tsuim neamhíoctha go dtí go n-íoctar í. Ní dheonófaí imréiteach ó na Coimisinéirí Ioncaim maidir le díol nó aistriú maoine má tá na híocaíochtaí fós iarchurtha.

Tá cúig chatagóir ar leithligh ar fáil chun CMÁ a iarchur:

  • tairseach ioncaim
  • tairseach Ioncaim arna Choigeartú ag Morgáiste
  • ionadaithe pearsanta duine dhliteanaigh éagtha
  • dócmhainneacht phearsanta
  • forais chruatain.

Ráta úis

Beidh feidhm ag an ráta úis de 4% ar iarchur suas go dtí 31 Nollaig 2021. Ón 1 Eanáir 2022, laghdófar an ráta úis a ghearrfar ar na suimeanna iarchurtha uile ó 4% go dtí 3% sa bhliain. Ní bheidh tionchar aige seo ar shuim an úis, áfach, a thabhógar go dtí an 31 Nollaig 2021 ag an ráta 4%.

Fad an iarchurtha do gach catagóir

Athróidh fad na n-iarchur ag brath ar an gcatagóir iarchuir agus ar do chúinsí.

 

Achoimre ar an gcaoi le hiarratas a dhéanamh agus tréimhse an iarchuir do gach catagóir
Catagóir iarchuir   Tréimhse an t-iarchur
 Tairseach Ioncaim   Fanfaidh an iarchur éilithe de bheith i bhfeidhm don tréimhse luachála 2022 go dtí 2025, ach amháin má dhíoltar nó má aistrítear an mhaoin le linn na tréimhse seo.
 Tairseach Ioncaim arna
Choigeartú ag Morgáiste
  Fanfaidh an iarchur éilithe de bheith i bhfeidhm don tréimhse luachála 2022 go dtí 2025, ach amháin má dhíoltar nó má aistrítear an mhaoin le linn na tréimhse seo. 
 Ionadaithe pearsanta do
dhuine éagtha dhliteanaigh
  Déantar an iarchur seo a éileamh ar feadh uasthréimhse trí bliana, ag tosú ar dháta báis an duine dhliteanaigh, ach amháin má dhíoltar nó má aistrítear an mhaoin le linn na tréimhse trí bliana.
 Dócmhainneacht
phearsanta
  Éilítear an iarchur seo don tréimhse ina bhfuil an socrú dócmhainneachta i bhfeidhm.
 Forais chruatain   Ní fheidhmítear an iarchur seo ach le haghaidh aon bhliain amháin.

Ar aghaidh: Tairseacha ioncaim