Íocaíochtaí Cánach Maoine Áitiúla a iarchur

Tairseach ioncaim arna choigeartú ag morgáiste

Feidhmíonn an chatagóir iarchurtha seo ar bhealach cosúil leis an gcatagóir ‘tairseach ioncaim’. Mar sin féin, tá tairseacha ioncaim sa chatagóir seo níos airde i gcás ina n-íocann éilitheoir ús morgáiste ar a príomháit chónaithe nó más é an t-aon teach atá acu.

Féadfaidh úinéirí-áititheoirí a íocann ús morgáiste na tairseacha ioncaim chaighdeánacha a mhéadú faoi 80% den ús comhlán dóchúil sa bhliain chuí. Chun leas a bhaint as an gcatagóir iarchurtha seo, ba chóir gur tógadh amach an morgáiste roimh 1 Samhain 2020. Ní fhéadtar leas a bhaint as an gcatagóir iarchurtha seo má thóg tú amach do mhorgáiste tar éis 1 Samhain 2020. Má tá tú ag baint leas as an iarchur seo cheana féin féadfaidh tú leanúint ar aghaidh leis, fad agus go gcomhlíonann tú na critéir cháilitheachta.

Is ar bhonn féinmheasúnaithe a dhéantar éileamh ar iarchur faoi thairseach ioncaim arna choigeartú ag morgáiste. Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim éilimh a roghnú chun críocha fíorúcháin, áfach.

Chun éileamh a dhéanamh ar iarchur, ba chóir duit meastachán ar an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • d’ioncam comhlán don bhliain ina dtiteann an dáta dlite (is é an 1 Samhain i ngach bliain an dáta dlite)
  • agus
  • an suim úis mhorgáiste ar cosúil go n-íocfaidh tú faoi dheireadh na bliana sin.
Tairseacha chun iarchur iomlán nó iarchur i bpáirt a éileamh
Duine dliteanach (úinéirí-áititheoirí amháin)Chun bheith incháilithe le haghaidh iarchur iomlán, ní
mór nach mó an t-ioncam comhlán ná
Chun bheith incháilithe le haghaidh iarchur i bpáirt
(50%), ní mór nach mó an t-ioncam comhlán ná
Duine singil nó
baintreach, le morgáiste
€18,000 + 80%
d’íocaíochtaí comhlán úis ar mhorgáiste measta
€30,000 + 80%
d’íocaíochtaí comhlán úis ar mhorgáiste measta
Lánúin, le morgáiste €30,000 + 80%
d’íocaíochtaí comhlán úis ar mhorgáiste measta
€42,000 + 80%
d’íocaíochtaí comhlán úis ar mhorgáiste measta

Tabhair do d'aire

Tagraíonn íocaíochtaí úis ar mhorgáiste sa tábla thuas d’ús measta a íocfaidh tú sa bhliain chuí. Is í an ‘bhliain chuí’ an bhliain roimh an bhliain ina dtagann an CMÁ do do mhaoin de bheith iníoctha.Tá tuilleadh eolais ar fáil sa doiciméad Treoirlínte chun íocaíocht CMÁ a iarchur.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh ar an gcatagóir iarchurtha seo

Bhí an rogha ann iarratas a dhéanamh ar Iarchar Ioncaim ar an Tuairisceán CMÁ. Má tá to Thuairisceán CMÁ tíolactha agat cheana féin, ach gur mian leat anois iarratas a dhéanamh ar iarchur, ba chóir duit d’iarratas a thíolacadh trí M’Fhiosruithe nó tríd an bPost chuig:

SAORPHOST
Brainse CMÁ
BOSCA OP 1
Luimneach 

Ar aghaidh: Ionadaí pearsanta do dhuine básaithe dhliteanaigh