Do thuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

Léargas ginearálta

Gheobhaidh tú eolas sa rannán seo ar an gcaoi le do Thuairisceán CMÁ a thíolaic.

Is é do Thuairisceán CMÁ ná an fhoirm a húsáidtear chun banda luachála do maoine a dhearbhú do na Coimisinéirí Ioncaim. Tá do mhuirear CMÁ le haghaidh 2022 go dtí 2025 bunaithe ar an mbanda luachála a thíolacann tú i do Thuairisceán CMÁ.

Má bhí do mhaoin faoi dhliteanas CMÁ do 2023, ba chóir go ndearna tú do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh cheana féin don tréimhse 2022 go dtí 2025. Mura bhfuil sé déanta agat cheana féin, ba chóir duit é a dhéanamh láithreach.

Má tá an tuairisceán seo tíolactha agat, ní gá duit Tuairisceán CMÁ a thíolacadh do 2024.

Maoine a tháinig de bheith faoi dhliteanas

Thiocfaidh do do mhaoin bheith faoi dhliteanas CMÁ i 2024 más amhlaidh go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  • gur maoin chónaithe nua-thógtha atá inti a críochnaíodh tar éis an 1 Samhain 2022 agus ar nó roimh an 1 Samhain 2023
  • tháinig sé de bheith áitithe, nó má tá sí feiliúnach le húsáid mar áit chónaithe tar éis an 1 Samhain 2022 agus ar nó roimh an 1 Samhain 2023.

Féadfaidh sé go dtiocfaidh do mhaoin de bheith faoi dhliteanas CMÁ den chéad uair in 2024. Más sin an cás, ba chóir duit do mhaoin a luacháil agus do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh faoin 1 Nollaig 2023. Mura bhfuil do thuairisceán tíolactha agat go fóill, ba chóir duit é sin a dhéanamh láithreach.

Tabhair do d'Aire

Beidh ort do mhaoin a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim mura raibh tú cláraithe roimhe seo chun críche CMÁ nó Dleachta Stampa. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Maoin a chlárú le haghaidh na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ).

Thiocfaidh do do mhaoin bheith faoi dhliteanas CMÁ i 2024 más amhlaidh go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  • tá sé á tógáil ar an 1 Samhain 2023
  • agus
  • Níl an mhaoin áitithe, nó feiliúnach mar áit chónaithe, ar 1 Samhain 2023.

Le fáil amach an bhfuil nó nach bhfuil do mhaoin faoi dhliteanas CMÁ, féach Dliteanas le haghaidh CMÁ.

Tabhair do d’aire

Féadfaidh sé gur gá duit fós Tuairisceán CMÁ a thíolacadh i leith do mhaoine do na blianta 2013 go 2021. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Do Thuairisceán CMÁ le haghaidh 2013-2021 a thíolacadh.

Ar aghaidh: Do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh ar líne