Do thuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

Léargas ginearálta

Tabhair do d'aire

Má tháinig do mhaoin de bheith faoi dhliteanas, ba chóir go mbeadh do mhaoin luacháilte agat agus do Thuairisceán CMÁ tíolactha faoin 2 Nollaig 2022. Mura bhfuil do thuairisceán tíolactha agat fós, ba chóir duit é sin a dhéanamh láithreach.

Gheobhaidh tú eolas sa rannán seo ar an gcaoi le do Thuairisceán CMÁ a thíolaic.

Is é do Thuairisceán CMÁ ná an fhoirm a húsáidtear chun banda luachála do maoine a dhearbhú do na Coimisinéirí Ioncaim. Tá do mhuirear CMÁ le haghaidh 2022 go dtí 2025 bunaithe ar an mbanda luachála a thíolacann tú i do Thuairisceán CMÁ.

Má bhí do mhaoin ina maoin chónaithe ar 1 Samhain 2021, bhí sé faoi dhliteanas CMÁ do 2022. Ba chóir go ndearna tú do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh ar nó roimh 10 Samhain 2021. Mura bhfuil sé déanta agat cheana féin, ba chóir duit é a dhéanamh láithreach.

Má thíolaic tú do Thuairisceán CMÁ i 2021, Ní gá duit Tuairisceán CMÁ a thíolacadh do 2023.

Maoine a tháinig de bheith faoi dhliteanas

Thiocfaidh do do mhaoin bheith faoi dhliteanas CMÁ i 2023 más amhlaidh go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  • gur maoin chónaithe nua-thógtha atá inti a críochnaíodh tar éis an 1 Samhain 2021 agus ar nó roimh an 1 Samhain 2022
  • tháinig sé de bheith áitithe, nó má tá sí feiliúnach le húsáid mar áit chónaithe tar éis an 1 Samhain 2021 agus ar nó roimh an 1 Samhain 2022.

Ba cheart go mbeadh do Thuairisceán CMÁ tiolactha agat ar nó roimh 2 Nollaig 2022, más rud é gur tháinig do mhaoin de bheith faoi dhliteanas CMÁ. Roimh do Thuairisceán a thíolacadh, ní mór duit do mhaoin a luacháil.

Tabhair do d'Aire:

Beidh ort do mhaoin a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim mura raibh tú cláraithe roimhe seo chun críche CMÁ nó Dleachta Stampa. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Maoin a chlárú le haghaidh na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ).

Thiocfaidh do do mhaoin bheith faoi dhliteanas CMÁ i 2023 más amhlaidh go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  • tá sé á tógáil ar an 1 Samhain 2022
  • agus
  • Níl an mhaoin áitithe, nó feiliúnach mar áit chónaithe, ar 1 Samhain 2021.

Le fáil amach an bhfuil nó nach bhfuil do mhaoin faoi dhliteanas CMÁ, féach Dliteanas le haghaidh CMÁ.

Tabhair do d’aire:

Féadfaidh sé gur gá duit fós Tuairisceán CMÁ a thíolacadh i leith do mhaoine do na blianta 2013 go 2021. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Do Thuairisceán CMÁ le haghaidh 2013-2021 a thíolacadh. 

Ar aghaidh: Do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh ar líne