Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Céard a tharlaíonn nuair a bhíonn níos mó ná aon díol amháin i dtréimhse luachála?

Tabhair do d'aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le maoine a díoladh ar an 31 Deireadh Fómhair 2021 nó roimhe sin amháin. Féach TDM Part 11-01 le haghaidh faisnéise ar mhaoin a díoladh idir 01 Samhain 2021 agus 31 Nollaig 2021.

Roimh dhíol nó aistriú maoine, ní mór don díoltóir imréiteach CMÁ a chur ar fáil don cheannaitheoir ina ndeimhnítear an méid seo: 

 • go bhfuil gach tuairisceán CMÁ ar an taifead
 • gur íocadh gach dliteanas cánach CMÁ agus úis
 • gur íocadh gach dliteanas cánach agus úis iarchurtha
 • go ndearnadh aon éileamh ar dhíolúine i gceart agus doiciméid a chur ar fáil chun tacú leis an éileamh
 • agus
 • go bhfuil cuma réasúnach ar luacháil dhearbhaithe na maoine (amhail an 01 Bealtaine 2013 agus, nó, an 01 Samhain 2021). 

Sa chás nach é an díol nó an t-aistriú an chéad cheann sa tréimshe luachála (01 Bealtaine 2013 go 31 Nollaig 2021), ba chóir an méid seo a leanas a thabhairt don cheannaitheoir: 

 • Cóip de na doiciméid imréitigh CMÁ (ginearálta) don chéad díolachán sa tréimhse luachála. Tá na doiciméid seo dóthanach chun deimhniú a thabhairt i leith na luachála dearbhaithe ar feadh an tréimhse luachála. (01 Bealtaine 2013 go dtí an 31 Nollaig 2021).
 • agus
 • Deimhniú gur íocadh gach dliteanas CMÁ agus Muirear Teaghlaigh ina iomláine. Le hasphrionta den Achoimre ar Stair na Maoine, deimhnítear go ndearnadh tuairisceáin agus íocaíochtaí le haghaidh gach tréimhse. Áirítear leis seo deimhniú gur íocadh na híocaíochtaí iarchurtha uile, lena n-áirítear ús iarchurtha a thabhaítear go dtí an dáta íocaíochta.
 • Deimhniú go bhfuil aon díolúine a éilítear bailí.

Ba chóir na doiciméid imréitigh seo a choinneáil. Ní mór iad seo a chur ar fáil do cheannaitheoirí amach anseo má dhíoltar an mhaoin arís le linn na tréimhse luachála.

Mura bhfuil cóip den imréiteach CMÁ le haghaidh díola roimhe seo ag an díoltóir reatha, ní mór deimhniú a chur ar fáil don cheannaitheoir i leith an mhéid seo:

 • go bhfuil gach tuairisceán CMÁ ar an taifead
 • go n-íoctar an cháin agus ús CMÁ uile
 • go bhfuil cuma réasúnach ar an luacháil (na luachálacha) a dearbhaíodh ar an 01 Bealtaine 2013 agus, nó, an 01 Samhain 2021
 • agus
 • go bhfuil aon éileamh ar dhíolúine bailí.

Sa chás nár cloíodh le coinníollacha ginearálta imréitigh don chéad díolachán sa tréimhse, bhí sé de cheart imréiteach sonrach a iarraidh ó na Coimisinéirí Ioncaim. I gcás an díoltóra reatha:

 • mura bhfuil cóip den cheadú imréitigh shonraigh don chéad díol ag an díoltóir reatha
 • agus
 • mura gcáilíonn an mhaoin anois le haghaidh imréiteach ginearálta.

ba chóir don díoltóir iarratas le haghaidh imréiteach sonrach (LPT5) a chur isteach chuig an mBrainse CMÁ.

Sa chás go gcomhlíontar coinníollacha sonracha imréitigh, eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim deimhniú imréitigh a chlúdaíonn na blianta go léir. Le himréiteach ó na Coimisinéirí Ioncaim, clúdaítear tréimhsí ó 2012 suas le dáta an imréitigh.

Sa chás:

 • gur chomhlíonadh coinníollacha an imréitigh ginearálta le haghaidh an chéad díola nó díola ina dhiaidh sin sa tréimhse
 • agus
 • tá praghas díola reatha na maoine chomh mór sin go dteastaíonn imréiteach sonrach anois

ba chóir don díoltóir iarratas le haghaidh imréiteach sonrach.(LPT5) a chur isteach chuig an mBrainse CMÁ.

Tabhair do d'aire

Is iondúil go bpróiseáiltear iarratais ar imréiteach sonrach laistigh de 12 lá oibre. Ná déan teagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim chun nuashonrú a fháil ach amháin má tá an achar ama seo caite.

Féadfaidh sé gur éilíodh díolúine ó CMÁ sa chéad díola nó díol ina dhiaidh sin. Féadfaidh sé nach raibh an díoltóir in ann deimhniú teidlíochta a chur ar fáil mar nach iadsan a rinne an t-éileamh. Ba chóir don díoltóir faomhadh ar an díolúine a éilíodh a iarraidh ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Tá maoin á ceannach agat ó údarás áitiúil