Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Tá maoin á díol agat

Céard ba chóir duit a dhéanamh roimh dhíol a dhúnadh?

 • Aon tuairisceáin amuigh Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh.
 • Aon cháin, ús agus pionóis amuigh a íoc. Áirítear leis seo aon riaráistí i leith an mhuirir teaghlaigh (MT).
 • Féadfaidh sé go raibh tú i dteideal díolúine nó tarscaoileadh ón Muirear Teaghlaigh ach nár éiligh tú é. Más ea, ba chóir duit an deimhniú cuí a iarraidh ón nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (GBRA):
  • trí ríomhphost a sheoladh chuig support@householdcharge.ie
  • tríd an bpost chuig Bosca Oifige Poist 12168, Baile Átha Cliath 1.
 • Smaoinigh an raibh luacháil (luachálacha) na maoine a thuairiscigh tú ar 1 Bealtaine 2013 agus, nó, an 1 Samhain 2021, réasúnach agus ionraic.
 • Déan aon tuairisceán a fhéincheartú ina ndearna tú ganndearbhú ar luach na bliana 2013 agus luach (luachanna) na bliana 2021. Ní mór duit aon chánacha breise agus ús atá dlite a íoc.
 • Cinntigh go gcomhlíonann tú na coinníollacha le haghaidh aon díolúine atá éilithe agat. Ní mór duit doiciméid tacaíochta do dhíolúine a choinneáil.  
 • Má rinneadh d’éileamh ar dhíolúine go mícheart, ní mór duit:
  • do Thuairisceán CMÁ a leasú
  • an díolúine a bhaint
  • agus
  • na muirir CMÁ amuigh a íoc, chomh maith leis an ús dlite.
 • Má tá iarchur i bhfeidhm ar do mhaoin, ní mór duit:
  • cinntiú go gcomhlíonann tú na coinníollacha le haghaidh aon íocaíochtaí iarchurtha agus cruthúnas incháilitheachta a choinneáil
  • na muirir Dleachta Stampa agus aon ús dlite a íoc
 • Ní chomhlíontar na coinníollacha maidir le h-imréiteach na gCoimisinéirí Ioncam má tá iarchur fós i bhfeidhm ag tráth an díola. Má tharlaíonn díolachán gan dliteanais iarchurtha a íoc, beidh ús i gceist suas le dáta na híocaíochta. Mura n-íoctar é, fanann an t-ús de bheith mar mhuirear ar an maoin.
 • Ní mór do gach díoltóir imréiteach ginearálta a fháil roimh an díol a chríochnú. Ní mór do roinnt díoltóirí imréiteach sonrach a fháil chomh maith. 
 • Ní mór duit na himréitigh chuí a sholáthar don cheannaitheoir.
 • Má dhíolann tú do mhaoin ar €350,000* nó níos lú, ní theastaíonn ach imréiteach ginearálta.

* Méadaíodh an tairseach seo ó €300,000 le héifeacht ó 1 Meán Fómhair 2017.

 • Mar dhíoltóir, ní mór duitse aon sonraí a chur ar fáil i dtaca le haon imréiteach a bhí agat i leith na maoine. Áirítear leis seo imréiteach don chéad díol agus aon díol ina dhiaidh sin sa tréimhse (tréimhsí) luachála (ón 1 Bealtaine 2013). Má cheannaigh tú do mhaoin tar éis mhí na Bealtaine 2013, ba chóir cóip den imréiteach a bheith faighte agat. Ní mór don díoltóir é seo a thabhairt duit ag an am a ceannaíodh an mhaoin. Ní mór duit cóip den doiciméad imréitigh seo a chur ar fáil don cheannaitheoir.

Ba chóir duit an t-eolas seo a leanas a sholáthar don cheannaitheoir nó do dhlíodóir an cheannaitheora:

 • Uimhir aitheantais na maoine.
  • Banda (bandaí) luachála na maoine, nó an luacháil (na luachálacha) iarbhír a dearbhaíodh ar thuairisceán (thuairisceáin) CMÁ 2013 agus, nó, ar thuairisceán CMÁ (thuarisceáin) 2021.
 • Má tá do thuairisceán agus luacháil bunaidh ceartaithe agat, ba chóir duit an méid seo a leanas a chur ar fáil:
  • Sonraí i dtaca le haon éileamh ar dhíolúine agus doiciméid a thacaíonn leis sin.
  • Cóip den Scáileán Stair na nÍocaíochtaí. Deimhníonn sé seo don díoltóir go bhfuil na tuairisceáin agus íocaíochtaí CMÁ agus MT íoctha agat. Féadtar é seo a fháil trí rochtain ar do thaifid CMÁ ar líne
  • An luacháil athbhreithnithe agus an bonn leis an luacháil sin. 

Ar aghaidh: Tá maoin á ceannach agat