Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Tá maoin á ceannach agat

Bhí luacháil na maoine, mar a bhí ar 1 Bealtaine 2013, i bhfeidhm suas go dtí an 31 Nollaig 2021. Feidhmítear an luacháil don mhaoin ar an 1 Samhain 2021 le haghaidh na mblianta 2022 suas go dtí 2025, agus an dá bhliain sin san áireamh. Ní mór gur luacháil (luachálacha) réasúnta atá i gceist.

Céard ba chóir duitse nó do do dhlíodóir a dhéanamh roimh an díol a dhúnadh?

Roimh an díol a dhúnadh, ba chóir duitse nó do do dhlíodóir:

 • Aon eolas cuí agus doiciméid tacaíochta a fháil ón díoltóir. (uimhir aitheantais na maoine, an luacháil nó an banda luachála, an bonn dá luacháil agus sonraí maidir le haon díolúine a éilíodh).
 • Seiceáil an bhfuil aon cháin, ús nó pionóis amuigh i gceist leis an maoin sin. Gearrfar ús ar aon cháin neamhíoctha.
 • Déan cinnte nach bhfuil aon iarchur ar taifead.
 • Cinntiú go n-íoctar na dliteanais uile in éineacht leis an ús dlite.
 • Cinntiú go n-íoctar an Muirear Teaghlaigh ina iomláine.
 • Féachaint an ndearnadh dearbhú luachála na maoine go réasúnach agus go hionraic. Ba chóir don cheannaitheoir nó do dhlíodóir an cheannaitheora aghaidh a thabhairt ar aon cheisteanna roimh an díol a dhúnadh.

Ní mór do gach díoltóir imréiteach ginearálta a fháil roimh an díol a chríochnú. Ní mór do roinnt díoltóirí imréiteach sonrach a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim chomh maith. Ní mór don díoltóir é seo a chur ar fáil don cheannaitheoir.

Más rud é nach é seo an chéad díol ó 2013, ní mór don díoltóir sonraí a sholáthar i dtaca le haon imréiteach i leith an díola roimhe.

Mar cheannaitheoir, ní mór duit a chinntiú go dtugann an díoltóir cóipeanna duit de na himréitigh chuí. 

Tar éis an díol a chríochnú

Féadfaidh sé go measann tú nach bhfuil an luacháil (na luachálacha) a dhearbhaigh an díoltóir nó an t-úinéir roimhe ar an 1 Bealtaine 2013 agus, nó, an 1 Samhain 2021, réasúnta. Má cheapann tú gur chóir don luacháil (do na luachálacha) a bheith níos airde nó níos ísle, ba chóir duit na sonraí seo a leanas a chur faoi bhráid an Bhrainse CMÁ:

 • Ainm agus Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) an cheannaitheora agus an úinéara nua dhliteanaigh.
 • Uimhir aitheantais na maoine.
 • Seoladh na maoine.
 • Do mheasúnú féin ar luach margaidh agus banda luachála na maoine ar an 1 Bealtaine 2013 agus, nó, an 1 Samhain 2021. Ní mór duit luach iarbhír na maoine a roghnú más rud é gur tugadh luach os cionn €1 milliún don mhaoin.
 • Ní mór duit cáipéisí a chur ar fáil mar thaca le do luacháil (do luachálacha). 

Ar aghaidh: Tá maoin á haistriú agat