Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Céard is imréiteach ó na Coimisinéirí Ioncaim ann?

Ní mór duit Imréiteach ó na Coimisinéirí Ioncaim a fháil ar dhíol na maoine. Le hImréiteach ó na Coimisinéirí Ioncaim, deimhnítear nach bhfuil aon fhadhbanna amuigh leis an maoin ó thaobh na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ).

Tá dhá chineál Imréiteach ó na Coimisinéirí Ioncaim ann:

 • Imréiteach Ginearálta
 • Imréiteach Sonrach.

Nuair nach ndearnadh tuairisceán CMÁ a thíolacadh, nó nuair a bhíonn dliteanais amuigh ó thaobh CMÁ nó an Muirear Teaghlaigh (MT), níl an mhaoin i dteideal ceachtar imréiteach a fháil.

Cén uair a bhaineann Imréiteach Ginearálta le hábhar?

Ní mór don luacháil a dhearbhaítear i leith maoine ar an dáta luachála 1 Bealtaine 2013 teacht le treoirlínte luachála na gCoimisinéirí Ioncaim. Beidh an luacháil, mar a bhí ar 1 Bealtaine 2013, i gcónaí i bhfeidhm go dtí 31 Nollaig 2020.

Mar dhíoltóir, ba chóir duit an córas CMÁ ar líne a úsáid chun imréiteach ginearálta a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim. Cruthaíonn imréiteach ginearálta don cheannaitheoir nach bhfuil aon fhadhbanna CMÁ amuigh ag baint le do mhaoin.

Más lú an praghas díola ná €350,000*, bainfidh imréiteach ginearálta le hábhar.

*Tháinig méadú ar an tairseach seo ó €300,000 le héifeacht ó 1 Meán Fómhair 2017. 

Féadfaidh sé go dteastóidh imréiteach sonrach nuair is mó an praghas díola comhaontaithe ná €300,000.

Cén uair a bhaineann Imréiteach Sonrach le hábhar?

Mar dhíoltóir, ní gá duitse imréiteach sonrach a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim nuair a chomhlíontar ceann amháin ar a laghad de na ceithre choinníoll thíos:

 • más lú praghas díola do mhaoine ná €350,000* (Más mó an praghas díola ná €350,000*, is gá duit imréiteach sonrach a fháil mura gcomhlíontar coinníollacha 2–4.)
 • ní mór go dtitfeadh an difríocht idir an luacháil dhearbhaithe (mar a bhí ar 1 Bealtaine 2013) agus an praghas díola idir teorainneacha sonracha socraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim (féach Treoirlínte i dtaca le Díol nó Aistriú úinéireachta Maoine Cónaithe Ábhartha)
 • más mar gheall ar chaiteachas ar fheabhsúcháin ar mhaoin atá an difríocht idir an luacháil agus an praghas díola
 • má rinneadh an luacháil dhearbhaithe (mar a bhí ar 1 Bealtaine 2013) de réir:
  • threoirlínte luachála na gCoimisinéirí Ioncaim
   agus
  • an praghas díola a baineadh amach, laistigh den tréimhse naoi mí roimh 1 Bealtaine 2013, le haghaidh maoine inchomparáide eile sa cheantar.

*Tháinig méadú ar an tairseach seo ó €300,000 le héifeacht ó 1 Meán Fómhair 2017. 

Féadtar cur isteach ar imréiteach cánach ach Foirm LPT5 a chomhlánú agus a thíolacadh trí M’Fhiosruithe nuair a logálann tú isteach ar líne ar an Tairseach CMÁ.

Ní mór duit doiciméid a chur san áireamh chun tacú le do luacháil.

Ba chóir go mbeadh ceann amháin ar a laghad dá bhfuil a leanas i do chuid doiciméad:

Ní mór go léireodh na doiciméid uile an dáta luachála mar 1 Bealtaine 2013.

Déanfaidh muid do bhonn don luacháil a athbhreithniú agus déanfaidh muid cinneadh maidir le cé acu ar chóir imréiteach sonrach a eisiúint.

Má chomhlíonann tú ceann amháin nó níos mó de na coinníollacha thuas, ní theastaíonn imréiteach sonrach. Féadtar imréiteach ginearálta a fháil ar an Scáileán Forléargas Maoine ar an gcóras CMÁ. Ní iarrtar ort aon iarratas a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Ba chóir don díoltóir agus don cheannaitheoir deimhniú a fháil an dteastaíonn imréiteach sonrach.

Ar aghaidh: Cén chaoi le hImréiteach Ginearálta a fháil