Céard a bhíonn san áireamh sa phá

Sochair, réamhíocaíochtaí agus pá breoiteachta

Íocaíochtaí neamhairgid

Féadtar sochair neamhairgid a thabhairt do d’fhostaí. Tagraítear dóibh seo mar shochair chomhchineáil. Cuirtear luach na sochar sin le pá d’fhostaí chun críocha cánach.

Asbhaintí fostaí arna n-íoc agatsa

Má íocann tú sciar d’fhostaí dá nÁrachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC), ní mór é sin a áireamh mar phá bhreise. Gearrfar cáin air ar an ngnáthbhealach.

Íocaíochtaí saor ó cháin

Nuair atá d’fhostaithe á n-íoc agat, ba chóir duit i gcónaí an cháin, más ann dó, a ríomh. Má dhéanann tú íocaíocht le d’fhostaí ‘saor ó cháin’, ní mór duit cáin a ghearradh ar an tsuim iomlán a íocann tú go hiarbhír leis an bhfostaí. Gheobhaidh tú sonraí faoin gcaoi le cáin a ríomh don chineál sin íocaíochta sa rannán ar cáin fostaí a chlúdach.

Íocaíochtaí roimh ré nó ar chuntas

Féadfaidh tú rogha a dhéanamh d’fhostaí nó stiúrthóir a íoc roimh ré nó ar chuntas. Folaíonn sé sin pá arna chur chun sochar cuntais bainc. Gearrtar cáin ar an íocaíocht sin mar ghnáthphá sa tseachtain nó sa mhí ina ndéantar í.

Íocaíochtaí nuair atá fostaí as láthair mar gheall ar bhreoiteacht

Féadfaidh tú d’fhostaí a íoc agus iad as láthair ó obair mar gheall ar bhreoiteacht. Gearrtar cáin ar na híocaíochtaí seo ar an ngnáthbhealach.

Féadfaidh d’fhostaí Sochar Breoiteachta, Sochar Cumais Pháirtigh nó Sochar Díobhála Ceirde a fháil. Baileoidh na Coimisinéirí Ioncaim aon cháin atá dlite ar na híocaíochtaí seo trí creidmheasanna cánach an fhostaí a laghdú agus FPCI leasaithe a eisiúint. Níor chóir cáin a ghearradh orthu trí phá an fhostaí. Tá tuilleadh eolais orthu seo ar fáil ar Chánachas ar shochair leasa shóisialaigh.

Ar aghaidh: Costais agus taisteal