Céard a bhíonn san áireamh sa phá

Costais agus taisteal

Íocaíochtaí i leith costais taistil

Má thugann tú íocaíochtaí do d’fhostaithe i leith turais neamhghnó, is gnách cáin a ghearradh air seo mar phá. Meastar gur turas neamhghnó é taisteal chuig an áit oibre agus ar ais uaidh.

Má tá carr cuideachta ag d’fhostaí, agus má thugann tú íocaíochtaí i leith costais reatha an chairr, beidh an méid seo a leanas i gceist ó thaobh na gcostas:

Má dhéanann tú íocaíochtaí i leith taisteal gnó, ní gnách cáin a ghearradh air mar phá. Ní mór an íocaíocht seo a dhéanamh de réir na dtreoirlínte a leagtar amach sa rannán ar Thaisteal agus cothú.

Táillí tacsaí a íoc

Sa chás go n-íocann tú táillí tacsaí do d’fhostaithe, is gnách cáin a ghearradh air seo mar phá. Má roinntear an tacsaí idir fostaithe, ba chóir an tsuim incháinithe a roinnt go cothrom.

Sa chás go bhfuil aon cheann díobh seo a leanas i gceist, ní pá incháinithe iad na táillí tacsaí a íocann tú:

1. Iompar tacsaí a sholáthar ar bhonn neamhrialta

 • ní mór do d’fhostaí a bheith ag obair idir 22.00 agus 06.00
 • cuirtear an t-iompar tacsaí ar fáil chun sábháilteacht an fhostaí a chinntiú
 • is le haghaidh turas ón obair chuig an mbaile amháin a íoctar an tacsaí
 • agus
 • cuirtear ar fáil iad go neamhrialta (gan níos mó ná 60 turas sa bhliain).

Ní bhaineann an díolúine seo le daoine aonair a oibríonn go déanach mar chuid dá ngnáthphatrún oibre.;

Thug na Coimisinéirí Ioncaim beart lamháltais isteach mar gheall ar an bpaindéim COVID-19. Féadtar sonraí a fháil i táillí tacsaí a íoc sa rannán Athruithe don Sochar Comhchineáil le linn srianta COVID-19.

2. Iompar tacsaí a sholáthar d’fhostaí faoi mhíchumas

Sa chás go bhfuil aon cheann díobh seo a leanas i gceist le d’fhostaí, ní pá incháinithe iad na táillí tacsaí a íocann tú:

 • míchumas a bhfuil tionchar suntasach agus fadtéarmach aige ar chumas an fhostaí gnáthghníomhaíochtaí laethúla a chur i gcrích
 • deacrachtaí le hiompar poiblí a úsáid.

Baineann sé seo le turais chuig an obair agus ar ais ón obair araon. Chomh maith leis sin, sa chás go n-éiríonn ball foirne tinn agus go seoltar abhaile iad i dtacsaí, ní pá incháinithe é.

Pas taistil a íoc

Má chuir tú pas taistil ar fáil do d’fhostaí, féach an leathanach Pasanna saorthaistil nó aermhílte le haghaidh tuilleadh eolais.

Seirbhís bus a sholáthar

Má chuireann tú seirbhís bhus ar fáil chun d’fhostaithe a iompar chun na hoibre agus ón obair, ní ghearrfar cáin ina leith mar phá má bhaineann an méid seo a leanas leis an tseirbhís:

 • má tá siad ar fáil d’fhostaithe, is cuma cé acu an úsáideann nó nach n-úsáideann siad é
 • le haghaidh turais idir an baile agus an obair
 • le haghaidh turais idir áiteanna oibre.

Suimeanna eile

Féadtar íocaíochtaí eile a dhéanamh le d’fhostaithe, amhail:

 • íocaíochtaí costais slánsuime le d’fhostaithe agus stiúrthóirí
 • seisíní, lena n-áirítear seisíní cárta creidmheasa, a fhaightear ó chustaiméirí.

Ní mór caitheamh leis na híocaíochtaí seo mar phá, agus cáin a ghearradh orthu ar an ngnáthbhealach.

Má fhaigheann d’fhostaithe seisíní go díreach ó chustaiméirí, ní mór dóibh an t-ioncam seo a dhearbhú ar a dtuairisceáin cánach.

Ar aghaidh: Íocaíochtaí cnapshuime