Baintreach nó páirtnéir sibhialta marthanach

Cén chaoi a ngearrtar cáin sna blianta tar éis méala?

Féadtar éileamh a dhéanamh ar an gcreidmheas cánach do bhaintreach nó do pháirtnéir sibhialta marthanach sna blianta tar éis bhás do chéile nó do pháirtnéara shibhialta. Braitheann méid an chreidmheas cánach agus an bhanda ráta a bhféadtar éileamh a dhéanamh ina leith ar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil leanaí cáilitheacha agat.

Má tá leanaí cáilitheacha agat, féadfaidh tú an Creidmheas Cánach breise do Thuismitheoir Baintrí a éileamh chomh maith. Féadtar an creidmheas seo a éileamh ar feadh cúig bliana tar éis bhliain an bháis.

Féadfaidh sé go bhfuil tú in ann an Chreidmheasa Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil (CCCLDS)a éileamh.

Céard is leanbh cáilitheach ann?

Chun an creidmheas cánach do thuismitheoir baintrí a éileamh, ní mór leanbh cleithiúnach cáilitheach a bheith ina chónaí leat ar feadh na bliana iomláine nó ar feadh cuid den bhliain.

Féadfaidh sé gur leanbh cáilitheach:

  • leanbh ar tusa a thuismitheoir, áirítear leis sin leasleanaí agus leanaí uchtaithe
  • leanbh atá faoi do chúram agus a dtugann tú aire dóibh ar do chostais féin ar feadh na bliana iomláine nó ar feadh cuid den bhliain.

Meastar gur cleithiúnach de do chuidse é leanbh:

  • a rugadh le linn na bliana a bhfuil tú ag déanamh éileamh ina leith
  • atá faoi 18 mbliana d’aois ag tús na bliana
  • atá os cionn 18 mbliana d’aois ag tús na bliana ach atá i mbun oideachas lánaimseartha nó oiliúint lánaimseartha le haghaidh ceirde nó gairme ar feadh dhá bhliain ar a laghad
  • atá os cionn 18 mbliana d'aois ag tús na bliana ach cáilíonn le haghaidh Creidmheas Cánach do Leanbh faoí Éagumas.

Cén chaoi a ngearrtar cáin ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh?

Féadfaidh sé go bhfuil tú ag fáil an phinsin do bhaintreacha nó do pháirtnéir sibhialta marthanach, nó an íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora ón Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS). Cé go bhfuil na híocaíochtaí sin incháinithe, ní ghearrann an Roinn Coimirce Sóisialaí cáin orthu ag an bhfoinse.

Ní mór duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas go bhfuil tú ag fáil na n-íocaíochtaí sin ionas go bhféadfaidh muid do chreidmheasanna cánach agus do bhanda ráta a choigeartú dá réir.

Ar aghaidh: Uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhreacha PSP) 'W'