Costais sláinte

Costais tí altranais agus cúraim altranais bhreise

Costais tí altranais

Féadtar faoiseamh cánach ioncaim a éileamh i leith costais tí altranais atá íoctha agat. Féadtar an faoiseamh seo a éileamh ag an ráta cánach is airde duit má chuireann an teach altranais 24 uair an chloig de chúram altranais ar an láthair ar fáil.

An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (Cothrom na Féinne)

Féadann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) cabhrú leat leis an gcostas a bhaineann le cúram tí altranais. Déanfaidh an FSS athbhreithniú ar d’ioncam agus do shócmhainní chun an tsuim ba chóir a íoc i leith do chúraim a ríomh. Féadtar faoiseamh i leith costais sláinte a éileamh ar an tsuim a íocann tú féin.

Íocann an FSS iarmhéid chostais an tí altranais. Ní fhéadtar faoiseamh i leith costais sláinte a éileamh ar an tsuim seo.

An Scéim um Thacaíocht Chúntach Stáit (Cothrom na Féinne)

Féadfaidh sé gur mian leat do chostais cúraim sláinte a chur siar. Féadtar é seo a dhéanamh má tá talamh Éireannach nó sócmhainn mhaoine agat. Tugann an FSS iasacht duit, ag úsáid do shócmhainn mar urrús.

Íocann an FSS an iasacht go díreach leis an teach altranais. Ní fhéadtar costais sláinte a éileamh ar an tsuim a íocann an FSS leis an teach altranais.

Ní mór an iasacht a bheith aisíoctha:

 • nuair a dhíolann tú an sócmhainn a úsáideadh mar urrús
 • nuair a fhaigheann tú bás.

Nuair atá an iasacht aisíoctha, féadann tú féin nó d’eastát costais sláinte a éileamh i leith na suime a aisíocadh.

Féach an rannán ar an Scéim Iasachta um Thithe Altranais (Cothrom na Féinne) chun tuilleadh eolais a fháil faoin scéim seo.

Faoiseamh a fháil le linn na bliana cánach

I gcúinsí áirithe, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim faoiseamh a dheonú duit ó chostais tí altranais le linn na bliana cánach. Chun é seo a dhéanamh, déan teagmháil le d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim le sonraí d’éilimh.

Má fhaigheann tú faoiseamh cánach le linn na bliana, ní mór duit do shonraí éilimh a chomhlánú tar éis dheireadh na bliana, mar is gnáth.

Costais bhreise cúraim altranais

Féadtar faoiseamh a éileamh i leith costais cúraim breise altranais. Féadfaidh sé go bhfuil tú féin nó do ghaol:

 • tinn ó bhreoiteacht throm agus go dteastaíonn altranas sa bhaile. Is éard atá i gceist anseo ná altra cáilithe a bheith á fhostú agat, ar chomhairle lia-chleachtóra, le cúram altranais a chur ar fáil sa bhaile.
 • i dteach altranais agus níos mó cúraim altranais ag teastáil ná mar a iarrtar go hiondúil.

Chun an faoiseamh seo a éileamh, ní mór duit deimhniú liachta a chur ar fáil:

 • ina sonraítear ceann díobh seo:
  • go bhfuil gá le cúram altranais leanúnach ó altra cáilithe i mbaile an othai
  • go bhfuil gá le cúram breise altranais sa teach altranais
 • ina léirítear ainm agus seoladh an othair
 • ina dtugtar achoimre ar nádúrt bhreoiteacht an othair
 • a chlúdaíonn an tréimhse iomlán a bhfuil altranais baile á éileamh ina leith.

Ní mór duit, chomh maith, ainm agus seoladh iomlán an atlra a chur ar fáil, chomh maith le cruthúnas ar a gcáilíocht altranais.

Ní mór briseadh síos a choinneáil ar na híocaíochtaí uile a dheántar leis an altra agus na hadmhálacha íocaíochta.

Cén chaoi le héileamh a dhéanamh

Chun faoiseamh cánach a éileamh i leith costais tí altranais nó costais cúraim altranais bhreise, ní mór duit an tsuim a chur san áireamh i do chostais sláinte.

Chun do chostais sláinte a éileamh, ní mór duit d’fhoirm tuairisceán cánach a chomhlánú. Mínítear é seo sa leathanach 'Cén chaoi a ndéantar éileamh ar costais sláinte?'.

Ar aghaidh: Costais chothaithe bhreise le haghaidh céiliach agus diaibéiteach