Costais sláinte

Cén chaoi a ndéantar éileamh ar chostais sláinte?

Tabhair do d'aire

Níl an Med 1 ar fáil a thuilleadh. Éilítear costais sláinte trí fhoirm do thuairisceáin cánach.

Féadtar faoiseamh a éileamh i leith costais sláinte tar éis dheireadh na bliana. Ba chóir duit fanacht go dtagann do ráiteas P60 sula ndéanann tú éileamh. Ní mór duit fanacht go dtagann do ráiteas P60 ó do chéile nó páirtnéir sibhialta má dhéantar measúnú comhpháirteach ort.

Ní fhéadtar éileamh a dhéanamh ach amháin le haghaidh costais a bhfuil admhálacha agat ina leith. Féadtar faoiseamh a éileamh i leith costais sláinte thar na ceithre bliana roimhe seo.

Má tá tú ag íoc costais tí altranais, féadfaidh sé go bhfuil tú in ann faoiseamh a éileamh le linn na bliana.

An chaoi le hiarratas a dhéanamh más cáiníocóir ÍMAT thú

An bealach is tapúla agus is éasca ná ar ár seirbhís ar líne moChúrsaí. Féadtar é seo a dhéanamh ach na céimeanna seo a leanúint:

  • sínigh isteach ar moChúrsaí
  • cliceáil ar an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
  • roghnaigh an Fhoirm 12 don bhliain ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith
  • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Costais Sláinte’ agus cuir leis é mar chreidmheas cánach.

Má dhéantar measúnú comhpháirteach ort, is é an céile inmheasúnaithe nó an páirtnéir sibhialta ainmnithe is gá an t-iarratas a dhéanamh.

Mura bhfuil tú in ann moChúrsaí a úsáid

Déan teagmháil le d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

An chaoi le hiarratas a dhéanamh má tá tú faoin mbonn féinmheasúnaithe

Féadtar an rannán ar chostais sláinte a chomhlánú ar do thuairisceán bliantúil Foirm 11.

Costais sláinte íoctha ag níos mó ná duine amháin

Féadann gach duine éileamh a dhéanamh ina nduine ar an sciar den chostas a d’íoc siad.

Costais sláinte íoctha thar bhlianta éagsúla

Féadfaidh sé go bhfaigheann tú cúram sláinte i mbliain amháin, ach go n-íocfaidh tú as an bhliain ina dhiaidh. Sa chás seo, féadtar roghnú an faoiseamh a éileamh sa bhliain:

  • ina bhfuair tú an cúram
  • inar íoc tú as an gcúram.

Sampla

Tháinig tinneas ort i mí na Nollag 2016 agus theastaigh cóireáil lena aghaidh. Bhí costais sláinte €1,000 san iomlán i gceist. D'íoc tú €700 in 2106 agus an €300 eile in 2017.

Tá dhá rogha agat nuair atá faoiseamh cánach á éileamh agat i leith na gcostas sláinte seo.

Rogha 1 - féadtar €1,000 a éileamh don bhliain chánach 2016.

Rogha 2 - féadtar €700 a éileamh don bhliain chánach 2016 agus €300 don bhliain chánach 2017.

Admhálacha i leith costais sláinte

Ní mór duit taifead de na hadmhálacha a choinneáil ar feadh sé bliana ón uair a dhéanann tú éileamh i leith na gcostas seo. Má dhéanann muid seiceáil ar d’éileamh, féadfaidh sé go n-iarrfaidh muid ort iad a thaispeáint dúinn.

Ní gá d’admhálacha a sheoladh chugainn (áirítear leis seo foirmeacha Med 2).

In ionad cóipeanna páipéir a choinneáil, féadtar úsáid a bhaint as an Rianaire Admhálacha ar RevApp. Féadtar cóipeanna digiteach d’admhálacha a stóráil (scanta nó íomhá) ar do ghléas nó i néalstóras na gCoimisinéirí Ioncaim. Ní mór íomhánna na n-admhálacha uaslódáilte a bheith inléite.