Do Mhuirear Cánach Maoine Áitiúla a íoc

Do CMÁ a íoc i dtráthíocaíochtaí trí asbhaint ag an bhfoinse

Féadfaidh tú d’íocaíocht CMÁ trí asbhaint ag an bhfoinse a shocrú suas ó:

 • do thuarastal, dp phá, nó do phinsean ceirde
 • íocaíochtaí ón Roinn Coimirce Soisialaí
 • íocaíochtaí ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Féadann tú é seo a shocrú tríd an tairseach CMÁ.

Leathnófar íocaíochtaí CMÁ trí asbhaint ag an bhfoinse go cothrom thar an mbliain. Féadtar foinse ioncaim do chéile nó do pháirtnéara shibhialta a úsáid.

Asbhaint ag an bhfoinse ó do thuarastal, do phá nó ó do phinsean ceirde

Má roghnaíonn tú an rogha seo, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

 • ainm d’fhostóra nó do sholáthraí pinsin
 • agus
 • Uimhir Tagartha Cánach d’fhostóra nó do sholáthraí pinsin, atá ar do dhuillín pá nó féadtar é a fháil ó d’fhostóir.

Braithfidh méid gach íocaíochta ar líon na n-íocaíochtaí tuarastail, pá nó pinsin atá tú dlite a fháil le linn na bliana. Ba chóir do d’fhostóir nó do sholáthraí pinsin d’íocaíochtaí CMÁ a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim le d’asbhaintí párolla gach uair a íocann siad thú. Féadtar d’íocaíochtaí CMÁ a thuairiscigh d’fhostóir a fheiceáil tríd an nasc ‘Bainistigh do cháin’ in moChúrsaí.

Beidh an modh íocaíochta seo i bhfeidhm go huathoibríoch le haghaidh blianta ina dhiaidh sin más rud é:

 • go bhfuil tú fós fostaithe ag an bhfostóir céanna
 • go bhfuil do phinsean fós íoctha ag an soláthraí pinsin céanna.

Níl an modh íocaíochta CMÁ seo oiriúnach le haghaidh aon duine:

 • atá ag machnamh ar a maoin a dhíol le linn na bliana
 • atá i mbun obair shéasúrach nó conarthaí gearrthréimhseacha.

Má scoireann tú d’fhostaíocht nó má athraíonn tú fostaíocht, ba chóir do d’fhostóir roimhe seo dearbhú a thabhairt i leith shuim an CMÁ a asbhaintear ar do thíolacadh párolla deiridh.

Má thosaíonn tú fostaíocht nua, iarrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim go ndéanfaidh d’fhostóir nua an CMÁ dlite fágtha don bhliain sin a asbhaint. Má tugann tú faoi deara nach bhfuil asbhaintí tosaithe ó d’fhostaíocht nua ba chóir duit teagmháil a dhéanamh linn trí M’Fhiosruithe

Asbhaint ag an bhfoinse ó íocaíochtaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS)

Féadtar iarraidh an costas CBL a asbhaint ó roinnt íocaíochtaí ón RCS tógtha thar thréimhse 50 seachtain den bhliain.

Ní fhéadann an íocaíocht CMÁ do ráta pearsanta RCS a laghdú chuig leibhéal faoi €230 in aghaidh na seachtaine. Ní bhainfidh an RCS CMÁ ach ó suim d’íocaíochta RCS atá os cionn €230. Féadfaidh sé go mbeidh easnamh i d’íocaíocht CMÁ mar thoradh air seo. Má tharlaíonn sé seo, is gá duit íocaíochtaí breise a dhéanamh ag úsáid mhodh eile íocaíochta le linn na bliana.

Féadtar asbhaintí CMÁ a dhéanamh ó na scéimeanna seo a leanas ón RCS:

 • Pinsean Stáit (ranníocach)
 • Pinsean Stáit (neamhranníocach)
 • pinsean ranníocach baintrí nó páirtnéara shibhialta mharthanaigh
 • pinsean neamhranníocach baintrí nó páirtnéara shibhialta mharthanaigh
 • íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora
 • pinsean easláine
 • liúntas cúramóra
 • liúntas míchumais
 • agus
 • pinsean do na daill.

Is é an bealach is éasca chun é seo a shocrú ná tríd an tairseach CMÁ. Beidh ort a chur in iúl cé acu íocaíocht RCS ar cheart do na Coimisinéirí Ioncaim a bhaint ón CMÁ a asbhaint.

Asbhaint ag an bhfoinse ó íocaíochtaí ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM)

Féadtar iarraidh d’íocaíocht a asbhaint ó roinnt íocaíochtaí ón RTBM. Is é an bealach is éasca chun é seo a dhéanamh ná tríd an tairseach CMÁ. Ní mór Uimhir Thréada a bheith agat le haghaidh an mhodha íocaíochta seo.

Asbhainfear CMÁ ag an bhfoinse ón gcéad íocaíocht ón RTBM sa bhliain, tar éis an 1 Eanáir. Más lú an íocaíocht ná suim iomlán an Mhuirir CMÁ, asbhainfear an t-iarmhéid ón gcéad íocaíocht eile, agus mar sin de.

Féadtar asbhaintí CMÁ a dhéanamh ó na scéimeanna seo a leanas ón RTBM:

 • Íocaíochtaí na Scéime Íocaíochta Aonair
 • Íocaíocht Limistéar-Bhunaithe le haghaidh Limistéir faoi Mhíbhuntáiste
 • Íocaíochtaí ón scéim agra-chomhshaoil, mar shampla REPS nó AEOS
 • scéim foraoisithe (préimheanna bliantúla amháin).

Ar aghaidh: Modhanna íocaíochta CMÁ tugtha ar aghaidh