Ioncam ó chíos in Éirinn

Céard iad na costais a cheadaítear?

Féadtar costais ar leith a éileamh i leith d’ioncaim chíosa chun laghdú a dhéanamh ar an méid cánach a bheidh ort a íoc.

Costais ghinearálta

Samplaí de chostais incheadaithe is ea:

 • na rátaí a íocann tú le húdarás áitiúil le haghaidh na maoine
 • na cíosanna a íocann tú ar mhaoin amhail bunchíosanna
 • préimheanna árachais i leith tine agus dliteanas poiblí
 • cothabháil ar do mhaoin, amhail glantachán, péinteáil agus maisiúchán
 • táillí maoine sula ligeann tú do mhaoin amach ar cíos den chéad uair, amhail táillí bainistíochta, fógraíochta, dlí nó cuntasaíochta
 • an costas ó aon seirbhísí nó earraí a sholáthraíonn tú nach bhfaigheann tú íocaíocht ar ais ina leith ó do thionónta (amhail leictreachas, teas lárnach, teileafón, táillí seirbhíse, uisce agus bailiú bruscair).
 • préimheanna polasaithe cosanta morgáistí áirithe
 • costais idir maoine a ligtear ar cíos ar choinníoll nár áitigh an tiarna talún an mhaoin sular síníodh léas nua
 • liúntais chaipitil
 • deisiúcháin, amhail cóireáil lobhaidh, fuinneoga, doirse nó meaisíní a dheisiú
 • costais roimh-ligin áirithe ar mhaoin chónaithe gan áitiú
 • agus
 • an costas a bhaineann le clárúchán leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe (BTC).

Ní mór duit taifid iomlána agus chruinne a choinneáil ar gach costas i leith gach maoine a ligeann tú amach ar cíos.

Féadfaidh tú an maoin a ligean ar cíos go páirteach. Ní fhéadtar ach éileamh a dhéanamh i leith chuid do na costais le linn an ama a bhí an mhaoin á ligean amach. Mar shampla, má tá leath de na seomraí ligthe ar cíos, féadtar leath na costais a éileamh.

Caitear le cíos a fháil mar thrádáil a sheoladh. Ní cheadaítear costais ach chomh fada agus a bheadh siad incheadaithe don trádáil sin.

Ús ar mhorgáiste

Féadfaidh sé go bhfuil cead agat Faoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste a éileamh i leith d’ioncaim chíosa. Ní mór an t-ús a bheith ó mhorgáiste a úsáidtear chun do mhaoin chíosa a cheannach, a fheabhsú nó a dheisiú.

Féadfaidh tú Faoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste a éileamh má tá tú cláirithe leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe (BTC):

 • le linn do mhaoin a bheith tógtha ar cíos
 • agus
 • san idirlinn idir do mhaoin a ligean ar cíos, chomh fada agus nach mbíonn cónaí ort ann le linn an ama sin

Ní fhéadtar Ús ar Mhorgáiste a éileamh san idirlinn idir an tráth a cheannaíonn tú an mhaoin agus an tráth a ligeann tú an mhaoin amach ar cíos den chéad uair.

Tá Faoiseamh Ús Morgáiste teoranta do chéatadán den ús mar seo a leanas:
 Céadtadán
ús fabhraithe ar, nó tar éis, an 07 Aibreán 2009 go dtí an 31 Nollaig 2016 75%
ús fabhraithe ón 01 Eanáir 2017 go dtí an 31 Nollaig 2017 80%
ús fabhraithe ón 01 Eanáir 2018 go dtí an 31 Nollaig 2018 85%
ús fabhraithe ón 01 Eanáir 2019 100%

Chun críocha an tsrianta, caitear le hús mar rud a fhabhraíonn ar bhonn laethúil. Níl an baint ag an dáta a thógtar an iasacht.

I gcúinsí áirithe, féadfaidh sé go mbeidh tú in ann 100% den fhaoiseamh a éileamh sna blianta nuair a bhí an faoiseamh srianta. Chun cáiliú ní mór duit:

 • do mhaoin a ligean amach ar cíos ar feadh trí bliana le tionóntaí a fhaigheann tacaíochtaí áirithe um thithíocht shóisialta
 • agus
 • a bheith clárithe leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe (BTC).

Féach an treoirleabhar Cuid 04-08-06 le haghaidh tuilleadh eolais ar asbhainteacht Ús ar Mhorgáiste.

Féach an treoirleabhar Cuid 04-08-10 le haghaidh tuilleadh eolais ar thionóntachtaí a chlárú leis an BTC.

Liúntais chaipitil

Féadtar liúntais chaipitil a éileamh ar chostas an troscáin agus na bhfeisteas do do mhaoin. Tugtar 'liúntais caithimh agus cuimilte' nó 'dímheas’ ar seo.

An ráta reatha do na liúntais seo ná 12.5% den chostas in aghaidh na bliana, le haghaidh ocht mbliana ar a mhéad. Féadtar an méid seo a leanas a bheith san áireamh sna liúntais:

 • troscán a cheannaigh tú do do mhaoin chónaithe
 • agus
 • costas ceannaigh earraí bána amhail cuisneoirí nó miasniteoirí

Ar aghaidh: Céard iad na costais nach gceadaítear?