Cearta duine is ábhar do shonraí

Léargas ginearálta

Tugann an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) smacht níos mó duit i ndáil le do shonraí pearsanta. Láidríonn agus leathnaíonn Ailt 13 go 22 den RGCS do chearta maidir le do chuid sonraí pearsanta. Baineann na cearta seo leis an gcás ina ndéanann eagraíochtaí amhail na Coimisinéirí Ioncaim do chuid sonraí a bhailiú agus a phróiseáil.

Srian ar cheart an duine is ábhar do shonraí

Féadann muid sonraí fút a choinneáil siar sa chás go bhfuil bunús dlíthiúil lena leithéid a dhéanamh. Tagann sé seo le hAlt 23 den RGCS.

Is in Alt 851B(5) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 atá an bunús dlí a ligeann dúinn do chuid sonraí pearsanta a choinneáil siar. Mar shampla, féadann muid faisnéis a choinneáil siar más rud é go ndéanfadh sé dochar, nó go bhféadfadh sé dochar a dhéanamh:

  • do riar, measúnú, bailiú agus aisghabháil cánach
  • do riar agus feidhmiú rialuithe custam
  • d’iniúchadh nó cosc coire faoi na hAchtanna. 

Ní fhéadann muid sonraí a choinneáil siar ach amháin nuair:

  • atá bunús dlíthiúil lena leithéid a dhéanamh
  • atá an srian comhréireach
  • a chosnaítear do chearta agus do shaoirse. 

Faoi Alt 851B, ní mór dúinn thú a chur ar an eolas má dhiúltaíonn muid scaoileadh le do shonraí agus na cúinsí a leagan amach i dtaobh an diúltaithe sin. 

Féadann muid chomh maith do chearta a shrianadh faoin Acht um Chosaint Sonraí, 2018.

Ar aghaidh: Ceart chun faisnéise