Cearta duine is ábhar do shonraí

Ceart chun faisnéise

Faoi Ailt 13 & 14 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) tá an ceart agat chun sonraí pearsanta a phróiseálann na Coimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear:

  • chun críche na próiseála
  • an bunús dlí don phróiseáil sin
  • catagóirí na sonraí pearsanta a choinnítear
  • foinse bhunaidh na sonraí pearsanta
  • faighteoir nó catagóirí faighteoirí do chuid sonraí pearsanta
  • an t-achar ama a choinneofar do chuid sonraí pearsanta
  • an bhfuil do shonraí pearsanta le haistriú nó beartaithe le haistrithe chuig tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta.

Tá achoimre ar na sonraí uile in Sonraí pearsanta a phróiseálann na Coimisinéirí Ioncaim agus inár bpolasaí agus sceideal i leith Taifid a choinneáil.  

De rogha air sin féadtar Teagmháil a dhéanamh linn i scríbhinn nó tríd an ríomhphost chun an fhaisnéis thuas a fháil.

Ar aghaidh: Ceart rochtain a fháil ar fhaisnéis