Ranníocaíochtaí pinsin an fhostaí

Cineálacha ranníocaíochtaí pinsin

Gnáthranníocaíochtaí

Féadtar an ghnáthranníocaíocht a dhéanann d'fhostaí i bplean maidir le dul ar scor, arna cheadú ag na Coimisinéirí Ioncaim, a asbhaint óna bpá comhlán nuair atá cáin an fhostaí sin á ríomh.

Níor chóir duit na ranníocaíochtaí seo a asbhaint ó phá comhlán d'fhostaí nuair atá Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) agus Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) an fhostaí sin á ríomh agat.

Ranníocaíochtaí speisialta

Féadfaidh sé go bhfaighidh d'fhostaí creidmheasanna cánach le haghaidh aon ranníocaíochtaí speisialta a dhéanann siad, mar shampla, íocaíochtaí aonuaire. Cuimseofar iad seo ina ndeimhniú creidmheasa cánach.

Níor chóir na ranníocaíochtaí seo a asbhaint ó phá comhlán d'fhostaí nuair atá cáin, MSU nó ÁSPC an fhostaí sin á ríomh agat.

Ranníocaíochtaí Saorálacha Breise (RSB)

Fostaithe ar baill iad de scéimeanna pinsin gairme, féadfaidh siad RSB a dhéanamh óna bpá.

Nuair is cuí, féadfaidh tú faoiseamh cánach a dheonú faoin socrú glanphá.

Níor chóir duit RSB a asbhaint de phá comhlán d'fhostaí nuair atá MSU agus PRSI an fhostaí sin á ríomh agat.

Íocaíochtaí um fhoirceannadh

Má dhéanann tú íocaíocht um fhoirceannadh le d'fhostaí, féadfaidh sé go mbeidh ort cáin a asbhaint ó chuid den íocaíocht seo. Níor chóir go n-áireofaí an chuid seo i bpá an fhostaí nuair atá an teorainn faoisimh le haghaidh ranníocaíochtaí pinsin á ríomh.

Aisíocaíocht ranníocaíochtaí pinsin an fhostaí

Le tuilleadh eolais a fháil ar an gcaoi le haisíocaíocht a dhéanamh ar ranníocaíochtaí pinsin an fhostaí, féach ar liosta na míreanna nach gcaitear leo mar phá

Ar aghaidh: Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta (CCSP)