Eolas ar cháin tar éis méala

Céard is ionadaí pearsanta ann?

Tá ionadaí pearsanta freagrach as cúrsaí an duine éagtha a shocrú. 

Mar ionadaí pearsanta féadtar thú a cheapadh:

 • mar sheiceadóir san uacht ag an duine éagtha
 • mar riarthóir sna cásanna seo:
  • nuair nach bhfuil uacht ann
  • nuair nach bhfuil seiceadóir ceaptha
  • nuair atá seiceadóir neamhthoilteanach nó gan a bheith in ann gníomhú. 

Beidh ar ionadaí pearsanta iarratas a dhéanamh chun go gceapfar go dlíthiúil é nó í. D’fhéadfadh sé nó sí dlíodóir a fhostú chun cabhrú leis nó léi an obair a dhéanamh.

Ceaptar riarthóir san ord seo a leanas:

Tabhair do d’aire

Ceaptar riarthóir san ord seo a leanas: 

1: Céile nó páirtnéir sibhialta

2: Leanbh

3: Páirtnéir

4: Deartháir nó deirfiúr

5: Gaol níos faide. 

An chaoi le bheith ceaptha go dlíthiúil mar ionadaí pearsanta

Ní mór duit iarratas a dhéanamh le hOifig Probháide na hArdchúirte chun Deonú Ionadaíochta a fháil. Deimhníonn sé seo do cheapachán mar an ionadaí pearsanta. Oibríonn sé mar ghealltanas d’institiúidí airgeadais go bhfuil sé slán sócmhainní an duine éagtha a thabhairt ar láimh duit. 

Tugtar iad seo a leanas ar Dheonú Ionadaíochta freisin:

 • Deonú Probháide nuair atá uacht ann
 • Litreacha Riaracháin nuair nach bhfuil uacht ann. 

Deonú Ionadaíochta

Chun Deonú Ionadaíochta a fháil, is gá duit an Ráiteas Cúrsaí (Probháid) a chomhlánú. Is cúntas ar eastát an duine éagtha é an Fhoirm SA.2 um Ráiteas Cúrsaí (Probháid). Cabhróidh an Treoir ar Fhoirm SA.2 um Ráiteas Cúrsaí (Probháid)leat an fhoirm a chomhlánú.

Nuair a bheidh an fhoirm tíolactha, ginfear Fógra um Admháil go huathoibríoch:

 • chuig do Bhosca Isteach ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)
 • chuig do Bhosca Isteach ar moChúrsaí.

Ba chóir é seo agus aon pháipéarachas riachtanach a thabhairt chuig  an Oifig Probháide Ceantair nó chuig an gClárlann Probháide.

Tabhair do d’aire

Má fuair an duine éagtha bás roimh an 5 Nollaig 2001, is gá Mionscríbhinn Ioncaim Intíre (Foirm C.A.24 leagan 2000) a chomhlánú.

Ar aghaidh: Dualgais ionadaí phearsanta