Eolas ar cháin tar éis méala

Céard is iontaobhaí ann?

Féadfaidh sé go raibh sé ar intinn an duine éagtha a gcuid sócmhainní a choinneáil in iontaobhas ar feadh tamaill áirithe ar son tairbhí ainmnithe. Déanann iontaobhaí bainistiú ar na sócmhainní san iontaobhas go dtí an dáta atá sonraithe san uacht. Ansin, aistreofar an mhaoin chuig an tairbhí ainmnithe.

Ní fhéadfaidh iontaobhaí tosú ar na sócmhainní a bhainistiú go dtí go bhfuil an t-eastát socraithe ag an ionadaí pearsanta.

Má chuir duine éagtha sócmhainní in iontaobhas fad is a bhí sé nó sí beo, ní áirítear iad mar chuid den eastát tar éis bhás an éagtha. Coinníonn an t-iontaobhaí na sócmhainní seo don tairbhí.

Mar iontaobhaí, ní mór duit:

  • an oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim a bhí ag déileáil leis an duine éagtha a chur ar an eolas faoin iontaobhas ar eagla nach ndearna an t-ionadaí pearsanta amhlaidh
  • agus
  • cinntiú go n-íoctar aon cháin ar aon ioncam nó gnóthachain chaipitiúla a éiríonn aníos.

Cáin Ioncaim

Cáin Ioncaim dlite ag an ráta caighdeánach ar aon ioncam tuillte ó shócmhainní san iontaobhas. Féadfaidh tairbhithe creidmheas a éileamh don Cháin Ioncaim a d’íoc an t-iontaobhas i leith an ioncaim seo.

Ní mór duit aon ioncam tuillte taobh istigh de 18 mí tar éis dheireadh na bliana a dháileadh, é sin nó beidh formhuirear 20% dlite.

Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC)

Níl CGC dlite ar shócmhainní aistrithe ó ionadaí pearsanta chuig na hiontaobhaithe. Má íocann tú na sócmhainní ag tráth níos déanaí, áfach, féadfaidh sé go bhfuil Cáin Gnóthachan Caipitiúil dlite.

Ríomhtar an cháin ar an méadú i luach na sócmhainne idir dáta an bháis agus dáta an díola.

Cáin ar Iontaobhas Lánroghnach (CIL)

Is éard is iontaobhas lánroghnach ann ná iontaobhas nach bhfuil aon sochar láithreach ann don tairbhí. Déanann an t-iontaobhaí na sócmhainní san iontaobhas a bhainistiú agus a dháileadh de réir mar a thograíonn féin.

Féadtar tuilleadh eolais faoi CIL a fháil sa rannán ar Ghnóthachain, bronntanais agus oidhreacht.