An Tionscnamh Cathrach Beo (TCB)

Léargas ginearálta

Is scéim dreasachta cánach é Tionscnamh na Cathrach Beo (TCB) le haghaidh Limistéir Speisialta Athnuachana (LSA) i:

  • gCorcaigh
  • Baile Átha Cliath
  • Gaillimh
  • Cill Chainnigh
  • Luimneach
  • agus
  • Port Láirge.

Féadtar faoiseamh cánach a éileamh le haghaidh airgead a chaitheann tú ar mhaoine cónaithe nó tráchtála a athchóiriú nó a chomhshó.

Tá trí chineál faoisimh ar fáil faoin TCB:

  • Faoiseamh Úinéara–Áititheoir Chónaithigh.
  • Faoiseamh Cónaitheachta Cíosa (tiarna talún).
  • Faoiseamh Tráchtála.

Tá coinníollacha éagsúla ag baint le faoiseamh a éileamh, ag brath ar cé acu an bhfuil maoin á hathchóiriú nó á comhshó, nó an chun críocha cónaithe nó tráchtála atá sé.

Tá an TCB á reáchtáil ó 5 Bealtaine 2015 i gcás an Fhaoisimh Úinéara–Áititheoir Chónaithigh agus an Fhaoisimh Thráchtála, agus ó 1 Eanáir 2017 i gcás an Fhaoisimh Chónaithe ar Cíos.

Tiocfaidh deireadh leis an scéim seo i gcás gach faoiseamh ar 31 Nollaig 2027. Níl ach obair athchóirithe agus obair chomhshó a dhéantar le linn na tréimhse seo incháilithe don fhaoiseamh.

Tugtar míniú sa rannán seo ar an gcineál oibre atá incháilithe agus an chaoi lena n-éilítear an faoiseamh.

Ar aghaidh: Sainmhínithe i dtaca leis an TCB