An Tionscnamh Cathrach Beo (TCB)

Faoiseamh Úinéara–Áititheoir chónaithigh

Féadfaidh tú an faoiseamh seo a éileamh más úinéir agus áititheoir maoine cónaitheachta incháilithe thú.

Más tiarna talún thú, ní fhéadtar an faoiseamh seo a éileamh i leith maoine atá ligthe amach ar cíos agat. Féadfaidh tiarnaí talún a bheith in ann Faoiseamh Cónaithe ar Cíos a éileamh.

Más forbróir maoine thú, féadfaidh tú athchóiriú a chur i gcrích faoin scéim seo. Féadfaidh tú ansin an áit chónaithe a dhíol le duine a fhéadann faoiseamh a éileamh mar Úinéir-Áititheoir.

Ní fhéadtar éileamh a dhéanamh i leith airgead a caitheadh ar shíneadh ach amháin:

 • má tógadh an síneadh roimh 1915
 • má iarrtar ort gné a chur leis, amhail seomra folctha, le teach tréigthe mar gheall ar rialacháin foirgníochta.

Ní mór duit ar a laghad €5,000 a chaitheamh ar an bhfoirgneamh a athchóiriú le go bhféadtar cáiliú. Féadtar ansin 10% den chostas a éileamh mar asbhaint ó d’ioncam iomlán gach bliain ar feadh deich mbliana. Níl aon uasteorainn ar an méid a fhéadtar a chaitheamh.

Féadfaidh sé nach mbeidh tú in ann an faoiseamh 10% iomlán a éileamh in aon bhliain amháin más rud é nach bhfuil d’ioncam ard a dhóthain. Sa chás seo, ní fhéadtar an faoiseamh nár úsáideadh a thabhairt ar aghaidh agus cailltear é.

Cé mhéad a fhéadtar a éileamh?

Ní fhéadtar faoiseamh a éileamh ach i leith an méid a chaitheann tú ar obair a chuireann tú i gcrích le linn na tréimhse incháilithe. Ní fhéadtar éileamh a dhéanamh i leith íocaíochtaí roimh ré le haghaidh ábhair nó obair nach gcuirfear i gcrích le linn na tréimhse incháilithe.

Féadfaidh tú maoin athchóirithe go díreach ó fhorbróir agus a bheith ar an gcéad duine le cónaí sa mhaoin. Más ea, féadfaidh tú an faoiseamh a éileamh.

Ní mór do do thógálaí a insint duit cén céatadán den chostas iomlán a bhaineann leis an athchóiriú. Tá sé seo amhlaidh d’fhonn an tsuim cheart den fhaoiseamh a éileamh.

Beidh ar an tógálaí an Litir Deimhnithe a thabhairt duit mar chruthúnas go bhfuil an teach incháilithe le haghaidh faoiseamh cánach faoin scéim. Ba chóir go mbeifeá in ann a léiriú go bhfuil na coinníollacha uile cuí comhlíonta agat agus go bhfuil tú i dteideal an fhaoisimh.

Céard iad na costais a chlúdaítear?

Ní fhéadtar faoiseamh a éileamh ach amháin i leith na gcostas díreach a bhaineann leis an athchóiriú. Áirítear sna costais seo:

 • ábhair thógála
 • fearas a fhruiliú
 • costais saothair
 • forchostais riaracháin
 • táillí ailtirí agus innealtóirí
 • péinteáil agus maisiúchán
 • táillí údaráis áitiúil chun bonneagar agus seirbhísí áirithe a sholáthar a bhaineann go díreach leis an maoin.

Féadtar costas na míreanna thíos a éileamh má shuiteáiltear iad le linn an athchóirithe. Ní mór dóibh a bheith mar chuid de chreatlach an fhoirgnimh chomh maith:

 • svuíteanna seomra folctha
 • urláir shocraithe
 • tíleanna
 • feistiú solais
 • tinteáin
 • cistineacha feistithe (gan fearais san áireamh).

Ní fhéadtar faoiseamh a éileamh i leith táillí dlí, táillí nó gairmiúla, ná i leith dleacht stampa a íocadh. Má cheannaíonn tú ceachtar de na maoine seo:

 • maoin athchóirithe
 • maoin athraithe.

Ní fhéadtar ach an Cháin Bhreisluacha (CBL) a d’íoc tú mar chuid de na costais cháilitheacha a chur san áireamh. Ní fhéadtar éileamh a dhéanamh i leith an fhaoisimh seo ar aon chuid CBL a bhfuil éileamh déanta ina leith cheana féin. Má chríochnaíonn tú an obair athchóirithe tú féin, ní fhéadtar aon CBL a íocadh a aiséileamh.

Ar aghaidh: Faoiseamh cíosa cónaitheach agus faoiseamh cíosa tráchtálaFaoiseamh cíosa cónaitheach agus faoiseamh cíosa tráchtála