Díolúintí ó Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) do 2022 go dtí 2025

Maoine a ceannaíodh, nó a oiriúnaíodh nó a tógadh lena n-úsáid ag daoine éagumasaithe

Féadfaidh sé go bhfuil díolúine ón gCáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) i gceist le maoine a ceannaíodh, a oiriúnaíodh nó a tógadh lena n-úsáid ag daoine éagumasaithe.

Coinníollacha cáilithe

De réir coinníollacha na díolúine seo, ní mór go mbainfidh an méid seo a leanas leis an duine éagumasaithe:

  • go bhfuil siad faoi éagumas go buan agus go hiomlán, sa mhéid is nach bhfuil siad in ann aire a thabhairt dóibh féin trí ioncam a thuilleamh ó bheith ag obair
  • go bhfuil bronntanas ó chúirt nó ón mBord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta faighte acu nó gur bhain siad leas as ciste iontaobhais phoiblí. Mura mbaineann aon cheann díobh seo, ba chóir don úinéir maoine iarratas a dhéanamh leis na na Coimisinéirí Ioncaim go díreach le sonraí a gcás.
  • go bhfuil riocht sláinte acu atá chomh géar sin go leagann sé síos an cineál maoine a fhéadfaidh siad cónaí inti
  • agus
  • ba chóir don duine faoi éagumas an mhaoin a áitiú mar áit chónaithe arb é an t-aon áit chónaithe í, nó an phríomháit chónaithe í ar an dáta dliteanais 1 Samhain de gach bliain. Cuir i gcás, más mian leis an duine éagumasaithe an t-éileamh a éalú in 2022, ba cheart go mbeadh cónaí orthu sa mhaoin agus go mbeadh sí mar phríomháit chónaithe aige ar 1 Samhain 2021. 

Baineann an díolúine le maoine oiriúnaithe má sháraíonn costas an oiriúnaithe 25% de luach margaidh na maoine (sular oiriúnaíodh í).

Ní bhaineann an riachtanas de bheith in ann ioncam a thuilleamh ó obair le leanaí atá faoi 16 bliana d’aois. Caithfear le leanaí den chineál sin mar faoi éagumas go buan agus go hiomlán sa chás go bhfaigheann siad Liúntas Cúraim Baile ón Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS)

Doiciméid tacaíochta

Teastaíonn litir ó dhochtúir chun cineál an mhíchumais a dheimhniú agus go raibh gá leis an obair oiriúnaithe mar gheall ar an éagumas.

Má tá tú ag déanamh iarratais ar an díolúine den chéad uair, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim athbhreithniú ar an iarratas. 

Cinnfidh na Coimisinéirí Ioncaim má bhaineann an díolúine i gcúinsí nach bhfuil an méid seo a leanas i gceist leis a duine éagumasaithe:

  • go bhfuil bronntanas ó chúirt nó ón mBord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta faighte acu
  • gur bhain siad leas as ciste iontaobhais poiblí.

Sna cúinsí seo, ba chóir ceann den dá fhoirm seo a chomhlánú :

  • Form LPT7 sa chás go bhfuil an duine faoi éagmais 16 bliain d’aois nó níos sine
  • Foirm LPT8 sa chás go bhfuil an duine faoi éagmais níos óige ná 16 mbliana d’aois.

Incháilitheacht roimhe seo

Más rud é go ndearna tú éileamh ar an díolúine seo ar do Thuairisceán CMÁ 2022 agus nach bhfuil aon athrú tagtha ar do chúinsí pearsanta, ní bheidh a thuilleadh le déanamh agat don bhliain 2023. 

Athruithe i leith incháilitheachta don díolúine seo

Má dhíoltar do mhaoin, leanfaidh an díolúine de bheith i bhfeidhm go dtí deireadh na bliana. Tiocfaidh an mhaoin de bheith faoi dhliteanas CMÁ ar an gcéad dáta dlite eile.

Tuilleadh eolais

Tá faisnéis mhionsonraithe faoin díolúine seo, an chaoi leis an fhoirm cuí a chomhlánú agus na doiciméid ar chóir duit a thíolacadh ar fáil faoi Threoir Breise.

Ar aghaidh: Maoine deimhnithe mar mhaoine damáistithe ag pirít