Meastachán de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim agus tuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

'W'-Uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)

Go stairiúil, ghlacadh bean chéile uimhir tagartha cánach a fir céile ach ‘W’ a chur le deireadh na huimhreach.

Mar shampla, má ba é 1234567A uimhir tagartha cánach an fhir chéile, thugtaí an uimhir 123567AW ar a bpósadh.

Tháinig deireadh leis an nós seo sna 1990í. Tá uimhreacha ‘W’ a bhí in úsáid an t-am sin fós á n-úsáid anois. Beidh ort d’uimhir a athrú mar thoradh ar athrú i gcúinsí saoil, amhail scaradh nó bás céile.

Beidh ort é a athrú chomh maith chun críocha:

  • na Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ)
  • na Cánach Gnóthachan Caipitiúil (CGC).

Beidh ort UPSP nua a fháil ón Gov.ie in Éirinn chun UPSP a chur in áit an UPSP ‘W’.

Chun d’uimhir nua a fháil, nó chun do sheanuimhir a chur chun feidhme arís, déan teagmháil leis an Rannán Aitheantais Cliant san Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) . An uimhir theileafóin ná  1890 927 999 nó (01) 7043281.

Déan an rannán Seirbhísí Aitheanta Cliant aitheantais an duine aonair a fhíorú, agus déileálfaidh siadsan leis an gceist. Chomh maith leis sin, aistrítear chuig an uimhir nua na taifid a bhí ann roimhe seo a bhain leis an duine aonair sin. Nuair a chríochnaítear é sin, eisítear litir agus fógra ann faoin uimhir nua chuig an duine aonair ag a seoladh baile.

Ba chóir an t-eolas seo a leanas a bheith san áireamh in iarratais agus fiosruithe chuig an RGFCS ar an ábhar seo:

  • an UPSPS ‘W’
  • sloinne breithe
  • sloinne breithe na máthar
  • dáta breithe
  • UPSP roimh phósadh, más eol é.

Nuair a fhaightear é sin, ba chóir fógra an RGFCS maidir leis an UPSP athsholáthraithe a chur faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim chun go ligfí an UPSP nua a chlárú chun críocha cánach.