Céard a tharlaíonn mura gcomhlíonann tú d'oibleagáidí

An Formhuirear Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)

Féadfaidh sé go ngearrfaí formhuirear ginte ag an gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ) ar dhuine nó ar chuideachta inmhuirearaithe atá ar an liosta mar dhuine dliteanach ainmnithe. An formhuirear CMÁ ná 10% de do Cháin Ioncaim, Cáin Chorparáide (CC), agus an dliteanas Cánach Gnóthachan Caipitiúil (CGC) araon.

Gearrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an formhuirear CMÁ seo:

  • sa chás nach dtíolactar an tuairisceán CMÁ a bhí dlite agus nuair a thíolactar Tuairisceán Cánach Ioncaim, CC nó CGC
  • sa chás go bhfuil dliteanais amuigh CMÁ ag dáta tíolactha an Tuairisceáin Cánach Ioncaim, CC nó CGC
  • sa chás go bhfuil aon CMÁ dlite ann nach bhfuil á íoc de réir comhaontú aontaithe íocaíochta.

Gearrfar formhuirear ginte CMÁ ar cibé dáta a thíolactar an Tuairisceán Cánach Ioncaim, CC nó CGC. Tá an formhuirear seo ar bharr an dliteanais iarbhír CMÁ, móide ús, a d’fhéadfadh teacht aníos mar gheall ar íocaíocht dhéanach. Ní chuirtear dliteanas Muirir Teaghlaigh amuigh san áireamh chun críocha an fhormhuirir.

Má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas, féadfaidh sé go leagfaidh na Coimisinéirí Ioncaim uasteorainn ar an bhformhuirear CMÁ:

  • go bhfuil an formhuirear ginte CMÁ níos mó ná méid suimithe na ndliteanas CMÁ atá amuigh
  • go bhfuil an Tuairisceán CMÁ tíolactha ag an duine
  • agus
  • go bhfuil aon CMÁ amuigh íoctha ag an duine, nó má dhéanann an duine comhaontú a íocaíochta aontaithe.

Ar dháta tíolactha an tuairisceáin, leagfaidh na Coimisinéirí Ioncaim uasteorainn ar an bhformhuirear. Le haghaidh na mblianta 2013 go dtí 2021 leagadh uasteorainn ar an bhformhuirear ag suim an dliteanais CMÁ. Le haghaidh 2022 agus blianta ina dhiaidh sin, leagfar uasteorainn 50% de suim an dliteanais CMÁ ar an bhformhuirear. 

Ar aghaidh: Imréiteach cánach