Tuarascálacha bliantúla

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Tuarascáil bhliantúil

Cur síos

Tacair sonraí foilsithe sa chúigiú tuarascáil bhliantúil is nócha agus sa séú tuarascáil bhliantúil is nócha de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ar feadh na mblianta dar críoch 31 Nollaig 2017 agus 2018

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

Cáin Ioncaim, Tobhach Ioncam, MSU, Cáin Bhreisluacha, Cáin Chorparáide, Mál, Dleachtanna Stampála, Cáin Gnóthachain Caipitiúil, Custaim, Cáin Maoine Áitiúil, ÍMAT, Féinmheasúnaithe, Cáin Scoir ar Árachas Saoil, Cáin Choinneála ar Ús Taisce, Cáin Shiarchoinneálach ar Dhíbhinní, Tobhach, Iompórtálacha, MOSS, Scaireanna, Maoin, Cáin Conarthaí Iomchuí, Gnó Leictreonach, Scéim Aisíoca Díosail, Fostaíochtaí, Cuideachtaí, Glaonna Fóin 1890, Forfheidhmiú Dlíodóra, Forfheidhmiú Sirriaim, Forfheidhmiú Astuithe, Leachtuithe Saorálacha Creidiúnaithe, Ordú Cúirte, Glacadóireachtaí, Scrúdaitheoireachtaí, Daoine Aonair a Dhearbhú a bheith ina bhFéimhigh, Féimheachtaí, Cruinnithe Creidiúnaithe, Achainíocha ar na Coimisinéirí Ioncaim, Iniúchtaí Dleachtanna Ilchánacha, Iniúchtaí Dleachtanna Cánacha Aonair, Iniúchtaí Idirbheart Eisiúna Aonair, Idirghabhálacha Bainistíochta Riosca, Seiceálacha Ráthaíochta, Comhlíontacht, Imscrúduithe, Iniúchtaí Nialasacha, Iniúchtaí Randamacha, Sócmhainní Eischósta, Struchtúir Iontaobhais agus Eischósta, Táirgí Árachais Bheatha, Moriarty/Mahon, Tuairisciú Úis, Earnáil Tógála, Earnáil Miondíoltóirí, Earnáil Chíosa, Earnáil Mórdhíoltóirí, earnáil na dTithe Tábhairne, Earnáil Bialanna agus Siopaí Mearbhia, Earnáil na nDochtúirí, Seirbhísí Cuntasaíochta, Leabharchoimeád agus Iniúchóireachta, Earnáil Gníomhaíochtaí Dlí, Urghabháil Drugaí Cócaoin agus Hearóine, Urghabháil Amfataimíní, Eacstaise agus Drugaí Eile, Urghabháil Toitíní, Urghabháil Tobac, Urghabháil Alcóil, Urghabháil Olaí Mianracha Aindleathach, Ionchúisimh, Seachaint Thromchúiseach, An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Smuigléireacht Toitíní, Díolachán Toitíní, Biotáillí Góchumtha, Earraí Coiscthe, Ola Thráchtála, Ola Mianraí Mharcáilte, Cáin Cláraithe Feithicle, Neamhthíolacadh Tuairisceán Cánach, Clár Ionchúisimh CBL/P35, Neamhchomhlíontacht Intrastat, Ciontuithe Coiriúla Achomair, Clár Pionóis, Neamhchomhlíontacht VIES, Cúnamh Frithpháirteach, Europol, Nósanna Imeachta um Comhaontuithe Frithpháirteacha, Comhaontuithe Réamhphraghsála, Iarratais um Shaoráil Faisnéise, Athbhreithnithe Seachtracha, Athbhreithnithe Inmheánacha, Ombudsman, Gearáin.

Minicíocht an fhoilsithe

Go Bliantúil

Dáta eisiúna

01/06/2018

Dáta an athraithe dheireanaigh

22/07/2019

Cineál an cheadúnais

CC-BY

 Ráiteas Modh

 Method Statement for Annual Report Dataset