Cánachas ar scaireanna a bhaineann le fostaíocht

Scaireanna fáis (scaireanna toraidh nó borracha)

Is aicme speisialta scaireanna iad scaireanna fáis a eisíonn d’fhostóir. De ghnáth bíonn luach íseal nó nialas acu go dtí go sroicheann cuideachta sprioc nó cliath áirithe. Is leat na scaireanna ón gcéad lá. Féadfaidh d’fhostóir na scaireanna fáis a thabhairt duit saor ó tháille nó ar lascaine.

Tugtar scaireanna toraidh nó scaireanna borracha orthu chomh maith.

Ag brath ar an bplean, féadtar caitheadh le scaireanna fáis mar urrúis in-chomhshóite.

Cánachas ar scaireanna fáis

Ní mór duit Cáin Ioncaim, an Muirear Sóisialach Uilíoc (MSU) agus Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) a íoc ar an:

  • luach margaidh más scaireanna in aisce iad na scaireanna a dhámhtar
  • luach lascaine más scaireanna lascainithe iad na scaireanna a dhámhtar.

Déanfaidh d’fhostóir na hasbhaintí cuí tríd an bpárolla agus íocfaidh an cháin go díreach leis an Ard-Bhailitheoir.

Má tá luach nialasach ag na scaireanna ar dháta na dámhachtana, ní thagann aon cháin chun cinn.

Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC)

Má dhiúscraíonn tú do scaireanna, féadfaidh sé go mbeidh tú faoi dhliteanas CGC. Ní mór duit an diúscairt seo a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim, fiú mura bhfuil cáin dlite. Ní dhéanfaidh d’fhostóir aon cháin a asbhaint nó ní thuairisceoidh d’fhostóir an diúscairt ar do shon.