Cánachas ar scaireanna a bhaineann le fostaíocht

Stoc-Aonaid Shrianta (stoc-aonaid SAS)

Is éard is SAS ann ná gealltanas i do leith ó d’fhostóir. An gealltanas atá i gceist ná go bhfaighidh tú ceann díobh seo thíos tar éis duit ‘tréimhse dhílseacháin’ a chríochnú:

  • scaireanna sa chomhlacht
  • coibhéis airgid na scaireanna.

Is éard is tréimhse dhílseacháin ann ná an tréimhse idir dáta bronnta (nó geallta) na scaireanna agus an dáta dílseacháin. Is é an dáta dílseacháin an dáta ar a ndéantar luacháil an coinníoll dílseacháin a chomhlíonadh. De ghnáth, féadtar tréimhsí dílseacháin a chomhlíonadh tríd an méid seo a leanas:

  • le himeacht tréimhse ama sonraithe
  • do thaispeántas aonarach
  • aidhmeanna corparáideacha a bhaint amach.

Cánachas ar Stoc-Aonaid SAS

Stoc-Aonaid SAS stocsocraithe

Ní mór Cáin Ioncaim, an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) agus Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) a íoc ar luach margaidh na scaireanna seo ar an dáta dílseacháin.

Gearrfar cáin ort ar an dáta dílseacháin nó ar an dáta a aistríodh na scaireanna duit, más níos luaithe é. Déanfaidh d’fhostóir na hasbhaintí cuí tríd an bpárolla agus íocfaidh an cháin go díreach leis an t-Ard-Bhailitheoir.

Tá Stoc-aonaid SAS go hiomlán incháinithe má dhílsíonn siad ag tráth le linn duit a bheith i do chónaitheoir cánach Éireannach. Ní fhéadtar an sochar a chionroinnt de réir tagairt d’aon chuid den tréimhse dhílseacháin ina raibh tú cónaitheach in áit eile.

Mura bhfuil tú cónaitheach ó thaobh cánach de ag tráth an dílseacháin, ní bheidh tú faoi dhliteanas Cánach Éireannach ar an tsochar.

Stoc-Aonaid SAS airgeadsocraithe

Ní mór duit Cáin Ioncaim, MSU agus ÁSPC a íoc ar an íocaíocht airgid thirim a fhaigheann tú. Déanfaidh d’fhostóir na hasbhaintí cuí tríd an bpárolla agus íocfaidh an cháin go díreach leis an Ard-Bhailitheoir.

Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC)

Má dhiúscraíonn tú do scaireanna, féadfaidh sé go mbeidh tú faoi dlite Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC). Ní mór duit an diúscairt seo a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim, fiú nach bhfuil cáin dlite. Ní dhéanfaidh d’fhostóir aon cháin a asbhaint nó ní thuairisceoidh d’fhostóir an diúscairt ar do shon.

Ar aghaidh: Scaireanna srianta