Tuairisceán fostóra míosúil nó ráithiúil (P30)

Tabhair do d’aire

Is í mí na Nollag 2018 an mhí dheiridh a dteastaíonn P30 ina leith.

Ó 1 Eanáir 2019 ar aghaidh, tá an P30 díothaithe de réir Nua-Aoisiú ÍMAT.

Le heolas a fháil ar do riachtanais reatha, féach ar Dualgais fostóra ó 1 Eanáir 2019.

Comhlánaíonn gach fostóir cláraithe tuairisceán P30 míosúil nó ráithiúil. Seolann an fostóir an P30 chuig an Ard-Bhailitheoir. Ba chóir an tsuim iomlán a bhailigh tú le linn na tréimhse cánach a líonadh isteach i gcás:

Tá an tuairisceán P30 agus íocaíocht dlite 14 lá tar éis dheireadh na míosa ina ndearna tú na hasbhaintí. Mar shampla, tá tuairisceán P30 i leith mhí an Mhárta dlite ar 14 Aibreán. 

Má íocann agus tíolacann tú ar Sheirbhís na gCoimisinéirí Ioncaim ar Líne (ROS) cuirfear an spriocdháta siar go dtí an 23ú lá den mhí dár gcionn. Mar shampla, tá tuairisceán P30 i leith mhí an Márta dlite ar 23 Aibreán.

Má thíolacann tú an tuairisceán nó an íocaíocht amháin ar ROS, ní bheidh feidhm leis an spriocdháta sínte. Ciallaíonn sé sin sa chás go ngearrann na Coimisinéirí Ioncaim ús ar íocaíocht dhéanach, go ngearrfar an t-ús ón 14ú den mhí.

Cé atá incháilithe tuairisceáin ráithiúla P30 a thíolacadh?

Féadtar iarratas a dhéanamh d’íocaíochtaí a dhéanamh uair sa ráithe. Más ionann suim iomlán d’íocaíochtaí ÍMAT, ÁSPC agus MSU le haghaidh na bliana agus €28,800 nó níos lú, beidh tú incháilithe.

Féadfar ceadú a iarraidh ón Ard-Bhailitheoir le M’Fhiosruithe.

Ní fhéadtar iarratas a dhéanamh le haghaidh ceadú ach amháin:

  • má bhí tú i d’fhostóir ar feadh 12 mhí ar a laghad
  • má thíolaic tú do thuairisceáin agus íocaíochtaí uile, do P35 san áireamh.
Sceideal na dtuairisceáin ráithiúil P30
Tréimhse chánachDáta dliteCóras Íoc agus Tíolacadh ROS
dáta sínte
Eanáir - Márta 14 Aibreán 23 Aibreán
Aibreán - Meitheamh 14 Iúil 23 Iúil
Iúil - Meán Fómhair 14 Deireadh Fómhair 23 Deireadh Fómhair
Deireadh Fómhair - Nollaig 14 Eanáir 23 Eanáir

ÍMAT nó MSU diúltach ar thuairisceán P30

Sa chás go n-aisíocann tú ÍMAT nó MSU le fostaí, féadtar cuntas i leith na haisíocaíochta a thabhairt ar do thuairisceán reatha. Féadfar na figiúirí ÍMAT nó MSU ar do thuairisceán reatha a laghdú de bhun shuim na haisíocaíochta.

Sa chás go bhfuil an aisíocaíocht iomlán níos mó ná an tsuim atá dlite, féadtar figiúr ‘nialasach’ a chur isteach le haghaidh:

  • ÍMAT agus ansin an MSU a laghdú de réir na hiarmhéide
  • MSU agus ansin an ÍMAT a laghdú de réir na hiarmhéide.

Ní fhéadtar an aisíocaíocht a aisghabháil ó na ranníocaíochtaí ÁSPC. Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim é seo ar son na  Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS).

Féadfaidh sé nach bhfuil do dhóthain cánach amuigh ort chun suim iomlán na haisíocaíochta ar do thuairisceán reatha a chlúdach. Féadtar suim an ÍMAT agus an MSU a laghdú ar thuairisceáin P30 na míonna ina dhiaidh, go dtí go dtugtar cuntas i leith na haisíocaíochta iomláine.