Cé ba chóir clárú le haghaidh CBL?

Céard iad na tairseacha CBL?

Bíonn clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) éigeantach nuair a sháraíonn do láimhdeachas na tairseacha CBL nó nuair is dócha go sárófar iad. Braitheann na tairseacha ar do láimhdeachas in aon tréimhse amháin 12 mhí leanúnach.

Braitheann an tairseach do chiandíolacháin earraí agus seirbhísí teileachumarsáide, craoltóireachta agus ríomhsheirbhísí (TCR) trasteorann taobh istigh den Chomhphobal ar do láimhdeachas i mbliain féilire.

Má tá an láimhdeachas níos lú ná teorainn na dtairseach, féadtar roghnú clárú le haghaidh CBL.  

Is iad seo a leanas na príomhthairseacha:

 • €40,000 i gcás daoine nach bhfuil ach ag soláthar seirbhísí amháin.
 • €10,000 do dhaoine incháinithe a dhéanann postdíol nó ciandíolacháin earraí agus seirbhísí TCR trasteorann taobh istigh den Chomhphobal isteach chun an Stáit. Ríomhtar an tairseach trí chuntas a thabhairt ar na soláthraithe, nó soláthraithe measta, luach iomlán na gciandíolachán earraí agus seirbhísí TCR taobh istigh den Chomhphobal taobh istigh den Chomhphobal i ngach ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh (AE). Ní fheidhmítear an tairseach ach amháin nuair atá an soláthraí bunaithe agus seoladh buan acu, nó gnáthchónaí orthu, i mBallstát amháin. Seachas sin, ní mór don tsoláthraí clárú le haghaidh CBL Éireannach i leith soláthraithe den chineál sin. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach na leathanaigh Ciandíolacháin earraí taobh istigh den Chomhphobal agus Seirbhísí a sholáthraítear go leictreonach ar ár suíomh idirlín.
 • €41,000 do dhaoine atá ag déanamh fáltais ó bhallstáit eile AE.
 • €80,000 do dhaoine atá ag soláthar earraí.
 • €80,000 do dhaoine a sholáthraíonn earraí agus seirbhísí araon nuair a thagann 90% nó níos mó den láimhdeachas ó sholáthairtí earraí. Cé go bhfuil na hearraí agus seirbhísí uile san áireamh i gcuid den láimhdeachas, áfach, ní gá go bhfolódh an figiúr 90% na hearraí uile a dhíoltar.
 • Ní fholaítear san fhigiúr 90% sin na hearraí seo:
  • earraí a dhíol tú ag an ráta caighdeánach nó rátaí laghdaithe
  • agus
  • earraí a mhonaraigh tú nó a tháirg tú as ábhair nialas-rátaithe.

Cé nach bhfuil siad bunaithe sa Stát, is gá do dhuine clárú le haghaidh CBL agus cuntas a choinneáil ina leith má sholáthraíonn an duine sin:

 • earraí incháinithe do ‘chustaiméirí incháinithe’ sa Stát
 • seirbhísí do ‘chustaiméirí incháinithe’ sa Stát.

Tá feidhm aige seo is cuma an leibhéal láimhdeachais.

Cén chaoi a ndeimhnítear do láimhdeachas?

Féadfaidh sé go sháródh d’fhigiúr láimhdeachais an teorann na tairsí. Féadfaidh sé nach n-iarrfaí ort, áfach, clárú le haghaidh CBL.

Chun críocha clárúcháin, féadfaidh sé go laghdófar figiúr an láimhdeachais de mhéid an CBL a íocadh ar an stoc a ceannaíodh le haghaidh athdhíola. Ba chóir figiúr laghdaithe an láimhdeachais seo a úsáid le feiceáil an féidir leat clárú le haghaidh CBL. 

Tá an figiúr láimhdeachas coigeartaithe seo úsáidte chun críche do láimhdeachas a dheimhniú le haghaidh clárúchán CBL amháin. 

Sampla

Tá láimhdeachas bliantúil de €90,000 ag Micheál.

Tabhaigh sé CBL €11,220 ar stoc a cheannaigh sé le hathdhíol.

Féadfaidh Micheál a fhigiúr láimhdeachais a laghdú faoi €11,220 nuair atá sé ag socrú cé acu ar sháraigh sé an tairseach nó nár sháraigh.

€90,000 lúide €11,220 cothrom le €78,780.

Ós rud é go bhfuil an tairseach choigeartaithe faoi bhun na teorann clárúcháin €80,000, níl sé faoi dhualgas clárú.

Ar aghaidh: Daoine ar gá dóibh clárú go díreach mar gheall ar earraí nó seirbhísí a fhaightear ón gcoigríoch