Maoin eachtrach

Maoin eachtrach a fháil

Maoin eachtrach a cheannach

Féadtar an méid seo a leanas a cheannach:

  • talamh nó foirgnimh eachtracha
  • scaireanna, stoic nó urrúis indíolta.

Más ea, is iondúil nach mbíonn ort Dleacht Stampála in Éirinn a íoc ar ionstraim (doiciméad i scríbhinn) i leith aistriú maoine chugat.

Ní mór duit Dleacht Stampála in Éirinn a íoc ar ionstraim i leith talamh agus foirgnimh a aistriú chugat má bhaineann sé le:

  • talamh nó foirgnimh in Éirinn
  • scaireanna, stoic nó urrúis indíolta in Éirinn, ach amháin más gnóthas infheistíochta sonrach Éireannach é an chuideachta bhainteach.

Ní mór duit Dleacht Stampála in Éirinn a íoc ar ionstraim i leith scaireanna, stoic nó urrúis indíolta a aistriú chugat má bhaineann sé le:

  • talamh nó foirgnimh in Éirinn
  • scaireanna, stoic nó urrúis indíolta in Éirinn, ach amháin más gnóthas infheistíochta sonrach Éireannach nó cuideachta urrúsaithe Éireannach é an chuideachta bhainteach. 

Féadfaidh sé go n-osclófá cuntas bainc sa tír inar cheannaigh tú an mhaoin. Más ea, bain úsáid as Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun Foirm 11 a chomhlánú.

Ní mór duit an t-airgead ar fad a úsáidtear chun maoin eachtrach a cheannach a dhearbhú ina iomláine chun na gCoimisinéirí Ioncaim chun críocha cánach. Más rud é go bhfuair tú iasacht chun maoin eachtrach a cheannach, ní mór duit an t-airgead a d’úsáid tú chun an iasacht a aisíoc a dhearbhú.

Cáin Bhreisluacha (CBL)

Má cuireadh CBL san áireamh i bpraghas na maoine eachtraí, ní fhéadann tú aisíocaíocht a éileamh i leith an CBL sin in Éirinn.

Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an údarás cánach sa tír a bhfuil an mhaoin ann chun fáil amach an bhfuil aisíocaíocht dlite duit.

Faoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste

Faoiseamh cánach is ea an Faoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste ar an ús a íocann tú ar mhorgáiste incháilithe ar do phríomhbhaile.

Le go mbeidh an mhaoin incháilithe, ní mór an mhaoin a bheith i stát de chuid an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch. Má úsáideann tú an iasacht chun teach saoire nó maoin infheistíochta a cheannach, ní fhéadtar an faoiseamh seo a éileamh. Féach ar an rannán Faoiseamh i leith Ús arMhorgáiste le haghaidh tuilleadh eolais.

Maoin eachtrach a fháil mar bhronntanas

Féadfaidh sé go bhfuair tú maoin eachtrach mar bhronntanas, nó mar oidhreacht. Más ea, féadfaidh sé go mbeidh ort Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc air. Tarlóidh sé seo más rud é go bhfuil tusa, nó an duine óna bhfaigheann tú an mhaoin cónaitheach nó gnáthchónaitheach, in Éirinn.

Féadfaidh sé go mbeidh suim áirithe de do bhronntanas saor ó cháin. Braitheann an sciar atá saor ó cháin ar an ngaol atá agat leis an duine óna bhfaigheann tú an mhaoin. Cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim aon bhronntanais a fuair tú ón duine sin san áireamh freisin.

Féadfaidh sé go mbeidh ort cáin a íoc ar do bhronntanas nó ar d’oidhreacht sa tír a bhfuil an mhaoin ann. Féadfaidh sé go bhfuil tú in ann an tsuim CFC in Éirinn nach mór duit a íoc a laghdú. Féadtar é seo a dhéanamh ach an tsuim cánach eachtrannaí a d’íoc tú a asbhaint trí Chreidmheasnachais Dhúbailte a éileamh.

Féadtar an méid seo a leanas a fháil mar bhronntanas:

  • talamh nó foirgnimh eachtracha
  • scaireanna, stoic nó urrúis indíolta.

Más ea, is iondúil nach mbíonn ort Dleacht Stampa a íoc ar ionstraim (doiciméad i scríbhinn) i leith aistriú maoine chugat.

Ar aghaidh: Cánacha a íoctar ar mhaoin eachtrach