Maoin eachtrach

Maoin eachtrach a fháil

Maoin eachtrach a cheannach

Féadtar an méid seo a leanas a cheannach:

  • talamh nó foirgnimh eachtracha
  • scaireanna, stoic nó urrúis indíolta.

Más ea, is iondúil nach mbíonn ort Dleacht Stampála in Éirinn a íoc ar ionstraim (doiciméad i scríbhinn) i leith aistriú maoine chugat.

Ní mór duit Dleacht Stampála in Éirinn a íoc ar ionstraim i leith talamh agus foirgnimh a aistriú chugat má bhaineann sé le:

  • talamh nó foirgnimh in Éirinn
  • scaireanna, stoic nó urrúis indíolta in Éirinn, ach amháin más gnóthas infheistíochta sonrach Éireannach é an chuideachta bhainteach.

Ní mór duit Dleacht Stampála in Éirinn a íoc ar ionstraim i leith scaireanna, stoic nó urrúis indíolta a aistriú chugat má bhaineann sé le:

  • talamh nó foirgnimh in Éirinn
  • scaireanna, stoic nó urrúis indíolta in Éirinn, ach amháin más gnóthas infheistíochta sonrach Éireannach nó cuideachta urrúsaithe Éireannach é an chuideachta bhainteach.

Féadfaidh sé go n-osclófá cuntas bainc sa tír inar cheannaigh tú an mhaoin. Más ea, bain úsáid as Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun Foirm 11 a chomhlánú.

Ní mór duit an t-airgead ar fad a úsáidtear chun maoin eachtrach a cheannach a dhearbhú ina iomláine chun na gCoimisinéirí Ioncaim chun críocha cánach. Más rud é go bhfuair tú iasacht chun maoin eachtrach a cheannach, ní mór duit an t-airgead a d’úsáid tú chun an iasacht a aisíoc a dhearbhú.

Cáin Bhreisluacha (CBL)

Má cuireadh CBL san áireamh i bpraghas na maoine eachtraí, ní fhéadann tú aisíocaíocht a éileamh i leith an CBL sin in Éirinn.

Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an údarás cánach sa tír a bhfuil an mhaoin ann chun fáil amach an bhfuil aisíocaíocht dlite duit.

Faoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste

Faoiseamh cánach is ea an Faoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste ar an ús a íocann tú ar mhorgáiste incháilithe ar do phríomhbhaile.

Le go mbeidh an mhaoin incháilithe, ní mór an mhaoin a bheith i stát de chuid an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch. Má úsáideann tú an iasacht chun teach saoire nó maoin infheistíochta a cheannach, ní fhéadtar an faoiseamh seo a éileamh. Féach ar an rannán Faoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste le haghaidh tuilleadh eolais.

Maoin eachtrach a fháil mar bhronntanas nó mar oidhreacht

Má fhaigheann tú maoin eachtrach mar bhronntanas, nó mar oidhreacht féadfaidh sé go mbeidh ort Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc. Beidh sé seo i gceist sa chás go bhfuil tusa, nó an duine óna bhfaigheann tú an mhaoin cónaitheach nó gnáthchónaitheach, in Éirinn.

Féadfaidh sé go mbeidh suim áirithe de do bhronntanas nó oidhreacht saor ó cháin. Braitheann an sciar atá saor ó cháin ar an ngaol atá agat leis an duine óna bhfaigheann tú an mhaoin.

Agus do shochar incháinithe á ríomh, cuir san áireamh aon bhronntanais oidhreachtaí roimhe seo (laistigh den ghrúpthairseach chéanna) a fuarthas ón 5 Nollaig 1991.

Féadfaidh sé gur íoc tú cáin ar do bhronntanas nó ar d'oidhreacht sa tír ina bhfuil an mhaoin suite. Féadfaidh sé go bhfuil tú in ann an méid CFC Éireannach iníoctha a laghdú. Féadtar é seo a dhéanamh trí Chreidmheas Cánachais Dhúbailte a éileamh agus do thuairisceán CFC á thíolacadh agat.

Féadtar an méid seo a leanas a fháil mar bhronntanas:

  • talamh nó foirgnimh eachtracha
  • scaireanna, stoic nó urrúis indíolta.

Más ea, is iondúil nach mbíonn ort Dleacht Stampa a íoc ar ionstraim (doiciméad i scríbhinn) i leith aistriú maoine chugat.

Ar aghaidh: Cánacha a íoctar ar mhaoin eachtrach