Eolas ar Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) do 2013 go dtí 2021

Díolúintí CMÁ do 2013 go dtí 2021

Tá maoine áirithe díolmhaithe ón gCáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) má chomhlíonann siad coinníollacha cáilitheacha. Tá coinníollacha cáilithe sonracha ag baint le gach díolúine CMÁ.

Bhíodh aon díolúine dhéag CMÁ ar fáil ó 2013 go dtí 2021. Tá cúig cinn de na díolúintí seo tar éis dul in éag nó nach bhfuil ar fáil do 2022 go dtí 2025. Sa rannán seo, gheobhaidh tú eolas ar an gcúig díolúine seo. Tá eolas ar an seacht ndíolúine eile le fáil ag bun an leathanaigh seo.

Chun eolas a fháil ar na díolúintí CMÁ atá ar fáil do 2022 go dtí 2025, féach ár rannán ar Díolúintí na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) do 2022

Cén chaoi le díolúine a éileamh

Má bhí tú i dteideal díolúine do 2013 go dtí 2021 nár éiligh tú, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an mBrainse CMÁ. Ba chóir duit an méid seo a leanas a chur san áireamh agus d’éileamh á tíolacadh agat:

Féadann na Coimisinéirí Ioncaim eolas breise a iarraidh uait roimh bhailíocht d’éilimh a chinneadh.

Maoin nua nó neamhúsáidte a ceannaíodh ó thógálaí nó forbróir

Aon mhaoine a cheannaítear ó thógálaí nó ó fhorbróir idir 1 Eanáir 2013 agus 31 Deireadh Fómhair 2021, bhí siad díolmhaithe ó CMÁ go dtí deireadh 2021.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Exemption for new and unused properties purchased from a builder or a property developer.

Tógálaithe nó forbróirí le maoin a tógadh ach nár díoladh

Bhain an díolúine CMÁ seo le maoine a tógadh agus ar le tógálaí nó forbróir iad agus a d’fhan de bheith neamhdhíolta.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Exemption for newly constructed and unused residential properties.

Maoine in eastáit tithíochta neamhchríochnaithe

Bhain an díolúine seo le maoine in eastáit tithíochta neamhchríochnaithe, a dtugtar ‘scáileastáit’ orthu chomh maith. Bhí na heastáit seo sainithe ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (in S.I. No. 91 of 2013).

Bhí na comhordanáidí sonraithe seo léirithe go soiléir i gcolún cúig den liosta san I.R. Bhí tú in ann a dheimhniú go raibh do mhaoin taobh istigh de na comhordanáidí ach féachaint ar shuíomh idirlín Myplan.ie. Mura raibh aon chomhordanáidí luaite ar an liosta, bhí an t-eastát sonraithe uile i dteideal na díolúine seo.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Exemption for properties in unfinished housing estates.

Maoin a ceannaíodh mar bhaile in 2013

Má cheannaigh tú nó má thóg tú maoin chónaithe idir in 2013, féadfaidh sé go raibh siad díolmhaithe ó CMÁ. Ní raibh an díolúine seo teoranta do cheannaitheoirí céaduaire.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Exemption for ‘first-time buyers’

Díolúintí CMÁ atá ar fáil sa dá thréimhse luachála

Tá na díolúintí seo a leanas ar fáil don dá thréimhse luachála:

Chun eolas a fháil ar na díolúintí seo agus na díolúintí atá ar fáil do 2022 go 2025, féach Díolúintí CMÁ do 2022 go dtí 2025.

Ar aghaidh: An chaoi a gcinntítear do mhuirear CMÁ