Faoiseamh do Cheannaitheoirí Céaduaire (FCC)

I mBuiséad 2015, tugadh isteach faoiseamh ó cháin ar choigiltis ceannaitheoirí céaduaire i leith áit chónaithe a cheannach nó a fhéin-tógáil.

Cáin Choinneála ar Ús Taisce (CCÚT)

Is ionann CCÚT agus méid cánach a asbhaintear ag an bhfoinse ó ús a íoctar ar airgead a dhéanann tú a choigilt in institiúidí áirithe airgeadais.

Féadtar iarratas ar aisíocaíocht CCÚT a dhéanamh nuair a cheannaíonn nó nuair a thógann tú do chéad teach nó árasán le cónaí ann.

Chun an aisíocaíocht a fháil, ní mór na coinníollacha a leanas a chomhlíonadh:

  • Ní mór duit bheith i do cheannaitheoir céaduaire tí nó árasáin a cheannaíonn nó a fhéintógann maoin idir 14 Deireadh Fómhair 2014 agus 31 Nollaig 2017.
  • Ní mór nár cheannaigh tú féin nó ní mór nár chomhcheannaigh tú féin agus duine eile nó ní mór nár thóg tú féin nó nár chomhthóg tú féin agus duine eile teach nó árasán roimhe seo.
  • Má rinneadh an mhaoin a fhéintógáil, ní mór sí a bheith oiriúnach le cónaí inti láithreach bonn, agus ní mór duit an talamh a chlárú i d’ainm roimh 31 Nollaig 2017.
  • Ní mór duit cónaí sa mhaoin mar d’áit chónaithe phríobháideach phríomha. Níl aisíocaíocht CCÚT ar fáil i gcás maoine a ceannaíodh ar mhaithe le cuspóirí infheistíochta.
  • Ní fhéadfaidh tú aisíocaíocht ar CCÚT a éileamh faoi Fhaoiseamh do Cheannaitheoirí Céaduaire (FCC) agus an Dreasacht um Chabhair chun Ceannach.

Tá CCÚT a asbhaineadh sa tréimhse 48 mí roimh dháta an cheannaigh ar fáil lena aisíoc.  Ní sháróidh an aisíocaíocht seo an CCÚT a íocadh ar choigilteas a mhéid leis an méid a leanas, ar a mhéid:

  • 20% de phraghas ceannaigh an tí nó an árasáin
  • 20% den luach a bhí ar an maoin a chríochnú i gcás féintógála

Comhéilimh

Ceadaítear comhéilimh má cheannaigh nó má rinne tú fhéintógáil ar an mhaoin le ceannaitheoir céaduaire eile.

Ní fhéadfaidh tú éileamh a dhéanamh má tá an talamh cláraithe faoi thríú páirtí.

Cén chaoi a ríomhtar an faoiseamh ó Cháin Choinneála ar Ús Taisce (CCÚT)

Ríomhtar an faoiseamh ó CCÚT a bhíonn le híoc gach bliain trí úsáid a bhaint as an bhfoirmle a leanas:

CCÚT a íocadh ar ús / 12 mhí x líon na míonna a bhaineann leis an mbliain

Taispeánann samplaí 1, 2 agus 3 conas a ríomhtar CCÚT do gach ceann de na trí chás dhifriúla.

Cén chaoi a ndéantar éileamh

Chun éileamh a dhéanamh, ní mór duit an mhaoin a chlárú le haghaidh Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ). A luaithe a bhíonn tú cláraithe, logálann tú isteach sa chóras CMÁ agus iontrálann tú d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó d’Uimhir Thagartha Cánach, d’Uimhir Aitheantais Mhaoine Uathúil agus d’Uimhir Aitheantais Phearsanta Shlán.

A luaithe a bhíonn tú sa chóras CMÁ, cliceálann tú an cnaipe ‘Éiligh Aisíocaíocht CCÚT do Cheannaitheoirí Céaduaire’ chun d’iarratas a sheoladh ar ais.